مطالعات انقلاب اسلامی, دوره (19), شماره (71), سال (2023-2) , صفحات (9-32)

عنوان : ( ماهیت شناسی اطلاق در مفهوم ولایت مطلقه فقیه )

نویسندگان: فاطمه کبری فرهادی مجد , جهانگیر مسعودی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آن جا که ساختار جمهوری اسلامی، بر محوریت «ولایت مطلقه فقیه» شکل یافته، یکی از مسائل و چالش‌های اساسی در اندیشه مخالفان، مسأله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی گستره‌ی اختیارات ولی فقیه است.این نوشتار درصدد است که اولا تصویری روشن از مفهوم ولایت مطلقه ارائه نماید و سپس به کمک روش تحلیلی مقایسه‌ای و با بهره گرفتن از رویکرد گفتگویی به ترکیب دستاوردهای دین و عقل مدرن پرداخته و درنهایت به رفع چالش مزبور مبادرت نماید. نتیجه مقایسه و ترکیب مزبور آن گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس گردیده، برخورداری ولی‌فقیه، از اختیارات ویژه ولایی، شبیه به اختیارات حکومتی پیامبر و امام است که با اختیارات ویژه رهبران در کشورهای دموکراتیک، قابل مقایسه است، مزید بر این که إعمال این اختیارات همواره با نظارت شهروندان جامعه اسلامی یا نمایندگان منتخب آنان انجام می پذیرد، درست شبیه به آن چه که در نظام های دموکراتیک مدرن اجرا می گردد.

کلمات کلیدی

, جمهوری اسلامی, اختیارات مطلق, اختیارات ویژه, ولایت مطلقه فقیه, ولایت فقیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093983,
author = {فرهادی مجد, فاطمه کبری and مسعودی, جهانگیر and حسینی, سیدمرتضی},
title = {ماهیت شناسی اطلاق در مفهوم ولایت مطلقه فقیه},
journal = {مطالعات انقلاب اسلامی},
year = {2023},
volume = {19},
number = {71},
month = {February},
issn = {2008-5834},
pages = {9--32},
numpages = {23},
keywords = {جمهوری اسلامی، اختیارات مطلق، اختیارات ویژه، ولایت مطلقه فقیه، ولایت فقیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ماهیت شناسی اطلاق در مفهوم ولایت مطلقه فقیه
%A فرهادی مجد, فاطمه کبری
%A مسعودی, جهانگیر
%A حسینی, سیدمرتضی
%J مطالعات انقلاب اسلامی
%@ 2008-5834
%D 2023

[Download]