نقد و نظر, دوره (27), شماره (3), سال (2022-12) , صفحات (9-31)

عنوان : ( تبیین معناشناختی و هستی شناختیِ تنهاییِ وجودی و ارائۀ رهیافت های آن از دیدگاه اروین د. یالوم و ملاصدرا )

نویسندگان: رسول حسین پور , جهانگیر مسعودی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موضوع نوشتار پیش روتبیین معناشناختی و هستی شناختی دغدغۀ «تنهایی وجودی» و ارائۀ رهیافت های آن از سوی اروین یالوم و ملاصدرااست. یالوم بر این باور است که انسان هامی باید تنهاییِ وجودی را در پیوندیافتگی با دیگران مدیریت نمایند؛ حال یا پیوند باهم نوع و یا با موجودی الهی.او در تبیین رهیافت خودمعتقد است که پسندیده ترین شکل پیوند با دیگران، می باید بر پایۀ «عشق عاری از نیاز» باشد.ملاصدرانیز بر این باور است که تمامی موجودات از جمله انسان، عین الربط به وجود پروردگار دانسته می شوند. در این مقاله، نگارندگان با اتخاذ روش توصیفی_ تحلیلی، رهیافت های یالوم و صدرارا در رهایی از تنهایی وجودیمطالعه نموده اند.در رهیافت صدرایی دو رویکرد ملحوظ بوده است:1. رویکردِ حکیمانه(دقیق) با محوریت وحدت تشکیکیِ وجود و رابط انگاریموجودات؛ 2. رویکردعارفانه(ادقّ) با محوریت وحدت شخصیۀ هستی و نمودانگاریموجودات. یافتۀ پژوهش حاضر این گردید که یکی از بهترین مصادیق «عشق عاری از نیاز» در حکمت متعالیه نهفته است که ملاصدرا از آن با عنوان «عشق ذاتی و فطری موجودات به حق تعالی» یاد نموده است. نتیجه آن گردید که با وجود مبانی صدرایی پیرامون وجود انسان، «تنهایی وجودی» بی معنا است.

کلمات کلیدی

, تنهاییِ وجودی؛ ارتباط با هم نوع؛ اضافۀ اشراقی؛ معیت قیومی, تجلی, هم سخنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094004,
author = {حسین پور, رسول and مسعودی, جهانگیر and حسینی, سیدمرتضی},
title = {تبیین معناشناختی و هستی شناختیِ تنهاییِ وجودی و ارائۀ رهیافت های آن از دیدگاه اروین د. یالوم و ملاصدرا},
journal = {نقد و نظر},
year = {2022},
volume = {27},
number = {3},
month = {December},
issn = {1062-8952},
pages = {9--31},
numpages = {22},
keywords = {تنهاییِ وجودی؛ ارتباط با هم نوع؛ اضافۀ اشراقی؛ معیت قیومی، تجلی، هم سخنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین معناشناختی و هستی شناختیِ تنهاییِ وجودی و ارائۀ رهیافت های آن از دیدگاه اروین د. یالوم و ملاصدرا
%A حسین پور, رسول
%A مسعودی, جهانگیر
%A حسینی, سیدمرتضی
%J نقد و نظر
%@ 1062-8952
%D 2022

[Download]