پژوهش علف های هرز, دوره (14), شماره (2), سال (2022-12) , صفحات (19-38)

عنوان : ( جداسازی و ارزیابی میزان کارایی قارچFusarium oxysporum Schlecht.در کنترل زیستی گل جالیز مصری(Phelipanchea egyptiaca (Pers) Pomel. )در گوجه فرنگی )

نویسندگان: مسلم تقی پور , قربانعلی اسدی , مهدی راستگو , محمودرضا کریمی شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از قارچ‌های خاکزی همچون جنس فوزاریوم، یکی از استراتژی‌های کنترل و مدیریت گیاهان انگلی می-باشد. بر این اساس به منظور ارزیابی پتانسیل بیماری‌زایی، از ساقه‌ بوته‌های آلوده گل‌جالیز مصری (Phelipancheaegyptiaca)، قارچFusariumoxysporumجداسازی و پس از شناسایی، آزمایشی در محیط گلخانه با استفاده از دو تیمار تلقیح شده با سوسپانسیون قارچ F. oxysporum و تیمار شاهد (عدم تلقیح) انجام شد. در تیمار تلقیح شده، از سوسپانسیون قارچیبا غلظت 107× 5 اسپور در میلی لیتر، به میزان 50 میلی لیتر به ازای هر گلدان و در تیمار شاهد از آب شیر استفاده شد. صفات مورد مطالعه شامل تعداد کل ساقه‌های انگل، تعداد ساقه‌های انگل خارج شده، تعداد ساقه‌های انگل بیمار و مرده، تعداد ساقه‌های انگل سالم، تعداد ساقه‌های گل داده، تعداد ساقه انگل به ازای بوته، ارتفاع ساقه‌ های انگل، وزن خشک گل‌جالیز مصری و و زن خشک بوته‌های گوجه‌فرنگی بودند. نتایج مقایسه میانگین دو تیمار با آزمون t- test، اختلاف معنی‌داری را در وزن خشک گل‌جالیز و گوجه‌فرنگی نشان داد به طوری که میانگین وزن خشک گل جالیز در تیمار تلقیح شده با قارچ F. oxysporum (6 گرم)، در مقایسه با تیمار شاهد (84/16 گرم)، 8/2 برابر کمتر بود. همچنین بیشترین میانگین وزن خشک گوجه‌فرنگی ( 43/36 گرم ) در تیمار تلقیح شده با قارچ F. oxysporum مشاهده شد که نسبت به شاهد با 25/25 گرم، 27/44 درصد افزایش داشته است. در آزمون دامنه میزبانی نیز، هیچ یک از گیاهان آزمون شده علائم آلودگی پایداری را اعم از پژمردگی دائم و نکروزه شدن، نشان ندادند. به طور کلی استفاده از این گونه قارچ در کنترل زیستی گل‌جالیز مصری توانست بر روی تمامی صفات مورد مطالعه موثر واقع شود، ماده خشک گل‌جالیز مصری را کاهش و ماده خشک گوجه‌فرنگی را افزایش دهد.

کلمات کلیدی

, قارچ خاکزی , دامنه میزبانی , کنترل زیستی , گیاه انگلی , مدیریت گل جالیز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094011,
author = {تقی پور, مسلم and اسدی, قربانعلی and راستگو, مهدی and محمودرضا کریمی شهری},
title = {جداسازی و ارزیابی میزان کارایی قارچFusarium oxysporum Schlecht.در کنترل زیستی گل جالیز مصری(Phelipanchea egyptiaca (Pers) Pomel. )در گوجه فرنگی},
journal = {پژوهش علف های هرز},
year = {2022},
volume = {14},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-6563},
pages = {19--38},
numpages = {19},
keywords = {قارچ خاکزی - دامنه میزبانی - کنترل زیستی - گیاه انگلی - مدیریت گل جالیز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جداسازی و ارزیابی میزان کارایی قارچFusarium oxysporum Schlecht.در کنترل زیستی گل جالیز مصری(Phelipanchea egyptiaca (Pers) Pomel. )در گوجه فرنگی
%A تقی پور, مسلم
%A اسدی, قربانعلی
%A راستگو, مهدی
%A محمودرضا کریمی شهری
%J پژوهش علف های هرز
%@ 2008-6563
%D 2022

[Download]