مهندسی عمران شریف, سال (2023-3)

عنوان : ( تحلیل و تقویت اتصال تیر به ستون بتن مسلح کناری با درنظر گرفتن نیروی محوری متغیر در ستون )

نویسندگان: سیدمحمدسعید ضیاءالحق , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر، یک روش تحلیلی برای ارزیابی رفتار اتصال تیر به ستون بتن‌آرمه پس از مقاوم‌سازی ارائه شده است؛ که در آن، با استفاده از روابط تنش و کرنش‌های اصلی در ناحیه‌ی اتصال، انواع مختلف شکست تخمین زده شده است. در ادامه، روند کسب مقاومت و نحوه‌ی شکست اتصال تیر به ستون به کمک نمودارهای اندرکنش (M-N) به‌عنوان معیاری برای تعیین روش و مقدار تقویت ارائه شده است. در بخش آزمایشگاهی، ۳ نمونه با بار محوری متغیر و ۳ نمونه با بار محوری ثابت، با در نظر گرفتن روش‌های تقویت نصب در نزدیک سطح (N‌S‌M) با میلگردهای فولادی و روش نصب روی سطح (E‌B‌R) با C‌F‌R‌P، ساخته و آزمایش شدند. در انتها، روش تحلیلی پیشنهادی با نتایج نمونه‌های آزمایشگاهی سایر پژوهش‌ها و ۶ نمونه‌ی آزمایشگاهی در پژوهش حاضر مقایسه شده است. نتایج آزمایش تأیید کرد که نمونه‌های تقویت شده با میلگردهای فولادی، رفتار شکل‌پذیرتری دارند و همچنین مقایسه‌ی نتایج آزمایش‌ها با مقادیر روش تحلیلی نشان داد که روش تحلیلی پیشنهادی، به‌طور قابل قبولی می‌تواند رفتار اتصال تیر به ستون را پیش‌بینی کند.

کلمات کلیدی

،N‌S‌Mتقویت اتصال تیر به ستون بتن‌آرمه، بار محوری متغیر، تحلیل اتصال تیر به ستون، روش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094064,
author = {ضیاءالحق, سیدمحمدسعید and اصفهانی, محمدرضا},
title = {تحلیل و تقویت اتصال تیر به ستون بتن مسلح کناری با درنظر گرفتن نیروی محوری متغیر در ستون},
journal = {مهندسی عمران شریف},
year = {2023},
month = {March},
issn = {2676-4768},
keywords = {،N‌S‌Mتقویت اتصال تیر به ستون بتن‌آرمه، بار محوری متغیر، تحلیل اتصال تیر به ستون، روش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل و تقویت اتصال تیر به ستون بتن مسلح کناری با درنظر گرفتن نیروی محوری متغیر در ستون
%A ضیاءالحق, سیدمحمدسعید
%A اصفهانی, محمدرضا
%J مهندسی عمران شریف
%@ 2676-4768
%D 2023

[Download]