سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست , 2022-08-30

عنوان : ( بررسی تغییرات پوشش گیاهی مراتع در اثر آتش سوزی )

نویسندگان: امیررضا حیرانی , محمد فرزام , کمال الدین ناصری , مارال بشیرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تشسوزی یک پدیده کاتاستروفیک )آشفتگی ناگهانی یا وقایع ناگهانی( است که باعث تغییرات ساختاری در پوشش گیاهی میشود. این تغییرات منجر به ایجاد یک عقبگرد در پوشش گیاهی شده و دوباره به تدریج احیا میشود و به سمت جلو حرکت میکند. پژوهش حاضر با فرآیند بررسی نظاممند متون، جستجو و انتخاب مقاالت، استخراج اطالعات از مقاالت، تجزیه و تحلیل یافتهها و ارائه نتیجهگیری و پیشنهاد صورت پذیرفت. جامعه پژوهش را مقالههای علمی پژوهشی، ترویجی و کنفرانسی در زمینه تغییرات پوشش گیاهی مراتع در اثر آتشسوزی که طی سالهای اخیر منتشرشده بودند، تشکیل دادند. نتایج نشانداد تنوع گونهای با گذشت زمان پس از آتشسوزی تغییر میکند و این تغییرات اغلب مثبت است. بنابراین آتشسوزی برای تنوع زیستی منطقه مفید است. همچنین نتایج حاصل از بررسی تغییرات خوشخوراکی گیاهان نشانداد که پس از گذشت مدت کوتاه از آتش سوزی، سهم گیاهان کالس III از پوشش گیاهی کل، کاهش و گیاهان کالس I افزایش مییابد. اما در بلندمدت پوشش گونههای خوشخوراک کاهش پیدا میکند و در عوض سهم گیاهان با کالس خوشخوراکی II و III افزایش مییابد. کامافیتها که اکثرا چوبی و خشبی هستند در اثر آتشسوزی از بین میروند، باعث ایجاد فضای مناسب برای حضور و گسترش تروفیتها )یکساله و غیرخوشخوراک( میشوند. تروفیتها بخاطر تولید بذر بسیار فراوان و کوچک بودن اندازه بذر میتوانند با شانس وتعداد بیشتری در خاک نفوذ کنند. لذا در منطقه آتشسوزی با گذشت زمان انتظار میرود گیاهان با کالس خوشخوراکی III افزایش پیدا کنند Abstract Fire is a catastrophic phenomenon (sudden disturbance or sudden events) that causes structural changes in vegetation. These changes lead to a setback in the vegetation and it gradually recovers and moves forward. The current research was carried out with the process of systematic review of texts, search and selection of articles, extracting information from articles, analysis of findings and presentation of conclusions and suggestions. The research community was formed by the scientific research, promotional and conference articles on the changes in grassland vegetation due to fire that were published in recent years. The results showed that the species diversity changes with the passage of time after the fire and these changes are mostly positive. Therefore, fire is beneficial for the biodiversity of the region. Also, the results obtained from the study of plant palatability changes showed that after a short period of fire, the share of class III plants from the total vegetation cover decreases and class I plants increases. But in the long term, the coverage of palatable species will decrease and instead the share of plants with palatable class II and III will increase. Camophytes, which are mostly woody, are destroyed by fire, creating a suitable environment for the presence and expansion of trophytes (annual and inedible). Trophytes can penetrate the soil with more chances and numbers due to the production of very abundant seeds and the small size of the seeds. Therefore, with the passage of time, it is expected that plants with palatability class III will increase in the fire zone.

کلمات کلیدی

, اکولوژی تخریب, تنوع گونهای, کلاس خوشخوراکی, رفتار آتش. Disturbance ecology, species diversity, palatability class, fire behavior.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1094100,
author = {حیرانی, امیررضا and فرزام, محمد and ناصری, کمال الدین and مارال بشیرزاده},
title = {بررسی تغییرات پوشش گیاهی مراتع در اثر آتش سوزی},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست},
year = {2022},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {اکولوژی تخریب، تنوع گونهای، کلاس خوشخوراکی، رفتار آتش. Disturbance ecology; species diversity; palatability class; fire behavior.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات پوشش گیاهی مراتع در اثر آتش سوزی
%A حیرانی, امیررضا
%A فرزام, محمد
%A ناصری, کمال الدین
%A مارال بشیرزاده
%J سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
%D 2022

[Download]