پژوهش های فقهی, Volume (12), No (4), Year (2016-12) , Pages (715-742)

Title : ( بررسی فقهی-حقوقی استیفاء در دامنه داده های ارتباطی )

Authors: Ali morad Heydari , hoseyn javer ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

ممکن است داده‌های فردی اشخاص، به‌ویژه در حوزۀ ارتباطات، به‌وسیلۀ شرکت‌های تجاری، تحصیل و پس از پردازش، بر اساس نیاز بازار مصرف، در قالب پروفایل‌های تجاری درآید و به مشتریان عرضه شود. صرف‌نظر از مباحث مربوط به مالکیت داده‌های فردی، این پرسش مهم مطرح می‌شود که آیا استفاده از داد‌ه‌های ارتباطی مربوط به افراد، مسئولیتی به‌دنبال دارد یا خیر؟ مسئولیت ناشی از اقدام شرکت‌های تجاری و سایر اشخاص، در تحصیل، پردازش و فروش داده‌های فردی، ممکن است از جهات گوناگون مورد توجه قرار گیرد و از اسباب متنوعی برای حمایت از شخص موضوع داده مدد گرفته شود. در این میان به‌نظر می‌رسد استیفا در کنار برخی عناصر دیگر، به‌عنوان یکی از موجبات ضمان ناشی از نقض حقوق شخص موضوع دادۀ ارتباطی مورد توجه قرار می‌گیرد. ضمان ناشی از استیفا از داده‌های ارتباطی افراد و شرایط آن، موضوع نوشتار حاضر است

Keywords

استیفا ارتباطات اطلاعات داده ضمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094127,
author = {Heydari, Ali Morad and حسین جاور},
title = {بررسی فقهی-حقوقی استیفاء در دامنه داده های ارتباطی},
journal = {پژوهش های فقهی},
year = {2016},
volume = {12},
number = {4},
month = {December},
issn = {2008-8388},
pages = {715--742},
numpages = {27},
keywords = {استیفا ارتباطات اطلاعات داده ضمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فقهی-حقوقی استیفاء در دامنه داده های ارتباطی
%A Heydari, Ali Morad
%A حسین جاور
%J پژوهش های فقهی
%@ 2008-8388
%D 2016

[Download]