مدل سازی اقتصادی, دوره (16), شماره (59), سال (2022-12) , صفحات (51-66)

عنوان : ( تأثیر بی ثباتی بودجه جاری و انباشت بدهی بر رشد اقتصادی ایران )

نویسندگان: محدثه مقدسی , علیرضا پورفرج , احمد جعفری صمیمی , محمدعلی فلاحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله، بررسی تأثیر بی ثباتی بودجه جاری و انباشت بدهی ناشی از آن بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1369:1 تا 1397:4 است. بدین منظور از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. نتایج توابع واکنش به ضربه نشان می دهد که بی ثباتی بودجه جاری باعث بی ثباتی سایر متغیرهای تحقیق در کنار افزایش انباشت بدهی و کاهش رشد اقتصادی شده است. نتایج نشان می دهد متغیر انباشت بدهی در کوتاه مدت اثر مثبت و در بلندمدت اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و نیز تأثیر منفی و قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد. هر قدر اندازه جاری دولت اصلاح، بهینه و متعادل شود، کسری بودجه جاری و تأمین مالی آن کاهش خواهد یافت، طراحی سیاست مطلوب در این زمینه قادر به حذف بسیاری از آثار منفی بخش دولت بر اقتصاد ملی است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود درآمدهای پایدار جهت بهبود تراز عملیاتی با حفظ عدالت مالیاتی افزایش یابد و سیاست گذاری طرف مخارج جاری دولت با حفظ قدرت خرید حقیقی به نحوی تعدیل شود که آثار رفاهی منفی پدید نیاورد.

کلمات کلیدی

, انباشت بدهی, تراز عملیاتی, رشد اقتصادی, الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094145,
author = {محدثه مقدسی and علیرضا پورفرج and احمد جعفری صمیمی and فلاحی, محمدعلی},
title = {تأثیر بی ثباتی بودجه جاری و انباشت بدهی بر رشد اقتصادی ایران},
journal = {مدل سازی اقتصادی},
year = {2022},
volume = {16},
number = {59},
month = {December},
issn = {1735-9910},
pages = {51--66},
numpages = {15},
keywords = {انباشت بدهی، تراز عملیاتی، رشد اقتصادی، الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر بی ثباتی بودجه جاری و انباشت بدهی بر رشد اقتصادی ایران
%A محدثه مقدسی
%A علیرضا پورفرج
%A احمد جعفری صمیمی
%A فلاحی, محمدعلی
%J مدل سازی اقتصادی
%@ 1735-9910
%D 2022

[Download]