برنامه‌ ریزی و بودجه, دوره (28), شماره (1), سال (2023-5) , صفحات (53-75)

عنوان : ( واکنش بازده سهام صنایع مختلف ایران به تورم و نرخ بهره با رویکرد Panel- ARDL )

نویسندگان: فریبا عثمانی , علی چشمی , نرگس صالح نیا , محمدطاهر احمدی شادمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به روند صعودی نرخ تورم و تثبیت نسبی نرخ بهره اسمی در ایران، این پرسش اهمیت می‌یابد که بازده سهام صنایع مختلف چه واکنشی نسبت به این دو متغیر اقتصاد کلان داشته‌اند؟ در این مقاله به صورت تجربی با داده‌های ماهانه از فروردین 1389 تا اسفند 1400 با استفاده از مدل Panel- ARDL تاثیر تورم و نرخ بهره بر بازده سهام صنایع مختلف ایران بررسی می‌شود. ابتدا برای امکان مقایسه بین شاخص‌های سهام صنایع مختلف، این شاخص‌ها بر اساس یک ماه پایه همگن شده و سپس مدل برآورد شد. نتایج تجربی نشان می‌دهد که تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر بازده اسمی سهام صنایع مختلف در دوره مورد مطالعه دارد اما تورم بر بازده واقعی در بلندمدت اثر منفی و معناداری دارد. نرخ بهره اسمی در کوتاه‌مدت و بلندمدت سبب کاهش بازده اسمی و واقعی سهام صنایع مختلف می‌شود. علاوه بر این، متغیرهای نرخ ارز، قیمت جهانی نفت و نقدینگی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شدند. این نتایج، به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد سهام در بلندمدت نتوانسته محافظ مناسبی در مقابل تورم باشد و مقامات پولی هنگام مدیریت نرخ بهره باید به اثرات آن بر بازار سهام توجه کنند.

کلمات کلیدی

, تورم, نرخ بهره, شاخص سهام, صنایع, رویکرد Panel- ARDL
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094192,
author = {عثمانی, فریبا and چشمی, علی and صالح نیا, نرگس and احمدی شادمهری, محمدطاهر},
title = {واکنش بازده سهام صنایع مختلف ایران به تورم و نرخ بهره با رویکرد Panel- ARDL},
journal = {برنامه‌ ریزی و بودجه},
year = {2023},
volume = {28},
number = {1},
month = {May},
issn = {2251-9092},
pages = {53--75},
numpages = {22},
keywords = {تورم، نرخ بهره، شاخص سهام، صنایع، رویکرد Panel- ARDL},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکنش بازده سهام صنایع مختلف ایران به تورم و نرخ بهره با رویکرد Panel- ARDL
%A عثمانی, فریبا
%A چشمی, علی
%A صالح نیا, نرگس
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%J برنامه‌ ریزی و بودجه
%@ 2251-9092
%D 2023

[Download]