پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (14), شماره (1), سال (2022-8) , صفحات (1-28)

عنوان : ( شناسایی و مدل‎سازی عوامل کلیدی موفقیت شرکت‎های دانش‎بنیان )

نویسندگان: مجید استیری , محمد مهرآیین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مروزه با توجه به رشد و توسعه پژوهش‎های آکادمیک در حوزه فناوری‎های برتر، شرکت‎های دانش‎بنیان نقش بسزایی در تحریک و تشویق کارآفرینی و رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها ایفا می‎کنند؛ بنابراین پاسخ به این سؤال ضروری است که چه عواملی سبب رشد و موفقیت این شرکت‎ها خواهند شد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل کلیدی موفقیت شرکت‎های دانش‎بنیان با استفاده از یک مطالعه کیفی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش تحلیلی است. بدین منظور مصاحبه نیمه ساختاریافته با استفاده از روش کیفی تحلیل تم صورت گرفته است. خبرگان مورد مصاحبه در تحقیق حاضر 25 نفر از مدیران عامل شرکت‎های موفق و برتر دانشگاهی و دانش‎بنیان مستقر در شهر مشهد در 3 سال اخیر هستند. مرور ادبیات، پژوهش‎های انجام گرفته و نتایج مصاحبه‎ها نشان‎دهنده 5 تم اصلی است که عوامل کلیدی موفقیت شرکت‎های دانش‎بنیان را در 5 سطح ویژگی‎های فردی، عوامل سازمانی، عوامل محیطی، استراتژی شرکت و تأمین و تخصیص منابع طبقه‎بندی می‎کند، که برای تفسیر و مشخص کردن ارتباط بین عوامل و مشخص کردن نقش هریک از متغیرها، از مدل‌سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. بر اساس نتایج بررسی به نظر می‎رسد بعد از عوامل محیطی، تأمین و تخصیص منابع مالی مناسب (میزان و زمان تخصیص) و نیروی انسانی مناسب (تحصیل‌کرده، باتجربه، ماهر، خلاق و نوآور) از اهمیت بالاتری نسبت به سایر عوامل برخوردارند. همچنین مشخص گردید ویژگی‎های فردی و عوامل سازمانی دارای تأثیر متقابل دوطرفه بوده و استراتژی شرکت نیز بیشترین تأثیرپذیری را نسبت به سایر عوامل دارد. درنهایت بهترین روش اجرایی در بین ویژگی‌های پنجگانه تحقیق برای به‌کارگیری مدیران جهت دستیابی به موفقیت، رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان تعیین گردید.

کلمات کلیدی

شرکت‎های دانش‎بنیان عوامل کلیدی موفقیت تحلیل تماتیک مدل‎سازی ساختاری تفسیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094244,
author = {مجید استیری and مهرآیین, محمد},
title = {شناسایی و مدل‎سازی عوامل کلیدی موفقیت شرکت‎های دانش‎بنیان},
journal = {پژوهش نامه مدیریت تحول},
year = {2022},
volume = {14},
number = {1},
month = {August},
issn = {2383-4064},
pages = {1--28},
numpages = {27},
keywords = {شرکت‎های دانش‎بنیان عوامل کلیدی موفقیت تحلیل تماتیک مدل‎سازی ساختاری تفسیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و مدل‎سازی عوامل کلیدی موفقیت شرکت‎های دانش‎بنیان
%A مجید استیری
%A مهرآیین, محمد
%J پژوهش نامه مدیریت تحول
%@ 2383-4064
%D 2022

[Download]