اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی , 2023-02-28

عنوان : ( تاثیر SNP در کاهش سمیت ناشی از کادمیوم در مریم گلی ترکه ای در شرایط درون شیشه )

نویسندگان: فائزه بهشتی قله زو , محمد مقدم , لیلا سمیعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات سدیم نیتروپروساید به عنوان یک تولید کننده نیتریک اکسید در کاهش سمیت ناشی از کادمیوم روی برخی از ویژگی های مورفولوژیکی و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه مریم گلی ترکه ای (Salvia vitgata) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 4 تکرار در شرایط درون شیشه اجرا گردید. فاکتورهای مورد مطالعه در این تحقیق شامل کادمیوم در چهار سطح (صفر (شاهد)، 25 ،50 و 100 میکرومولار در لیتر از منبع نیترات کادمیوم) و سدیم نیتروپروساید (SNP) در سه سطح (صفر (شاهد)، 15 و 30 میکرومولار) بود. طبق نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها، اثر متقابل کادمیوم و نیتروپروساید بر ارتفاع بوته و طول ریشه و تعداد برگ در هر بوته، کلروفیلa، کلروفیلb و کارتنوئید در سطح احتمال 1 درصد و کلروفیل کل در سطح احتمال 5 درصد معنی دار شد. نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده ها نشان داد بیشترین ارتفاع بخش هوایی بوته و طول ریشه، تعداد برگ، میزان کلروفیلa، کلروفیلb، کلروفیل کل و کارتنوئید مربوط به تیمار سدیم نیتروپروساید با غلظت 15میکرومولار در 25 میکرومولار کادمیوم بود که نسبت به گیاه شاهد به ترتیب 35، 50، 30، 100، 60، 93 و 300 درصد افزایش داشت که به لحاظ آماری اختلاف معنی داری با شاهد داشت. نتایج نشان داد که سدیم نیتروپروساید تا حد زیادی آثار مضر حاصل از تنش فلز سنگین کادمیوم را در مریم گلی ترکه ای تعدیل بخشید و سبب بهبود رشد گیاهچه ها در شرایط این تنش شد.

کلمات کلیدی

, رنگیزه های فتوسنتزی, سدیم نیتروپروساید, صفات مورفولوژیکی, فلزات سنگین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1094253,
author = {بهشتی قله زو, فائزه and مقدم, محمد and سمیعی, لیلا},
title = {تاثیر SNP در کاهش سمیت ناشی از کادمیوم در مریم گلی ترکه ای در شرایط درون شیشه},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی},
year = {2023},
location = {قم, ايران},
keywords = {رنگیزه های فتوسنتزی، سدیم نیتروپروساید، صفات مورفولوژیکی، فلزات سنگین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر SNP در کاهش سمیت ناشی از کادمیوم در مریم گلی ترکه ای در شرایط درون شیشه
%A بهشتی قله زو, فائزه
%A مقدم, محمد
%A سمیعی, لیلا
%J اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی
%D 2023

[Download]