کنگره بین المللی منابع طبیعی پایدار، گیاهان دارویی و تولید دانش بنیان , 2023-04-03

عنوان : ( تاثیر SNP بر مریم گلی ترکه ای تحت تنش کادمیوم در شرایط درون شیشه )

نویسندگان: فائزه بهشتی قله زو , محمد مقدم , لیلا سمیعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات سدیم نیتروپروساید به عنوان یک تولید کننده نیتریک اکسید بر روی برخی از ویژگی-های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه مریم گلی ترکه ای (Salvia vitgata) تحت تنش کادمیوم آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار در شرایط درون شیشه ای اجرا گردید. فاکتور های مورد مطالعه در این تحقیق شامل کادمیوم در 4 سطح صفر (شاهد)، 25 ،50 و 100 میکرومولار و سدیم نیتروپروساید در 3 سطح صفر (شاهد)، 15 و 30 میکرومولار بود. نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده ها نشان داد که تنش کادمیوم سبب افزایش میزان فلاونوئید کل، فنول کل، کربوهیدرات محلول، مالون دی آلدئید و پروتئین در مریم گلی ترکه ای شد و کاربرد سدیم نیتروپرساید اثرات تنش را کم نمود. به طوری که کاربرد 30 میکرومولار سدیم نیتروپروساید سبب افزایش میزان فلاونوئید کل، فنول کل، کربوهیدرات محلول، مالون دی آلدئید و پروتئین در شرایط تنش کادمیوم با غلظت 25 میکرومولار شد که نسبت به شاهد به ترتیب باعث افزایش 73/23، 60/42، 91/53 ، 62/40 و 42/155درصدی آنها گردید. کاربرد 30 میکرومولار سدیم نیتروپروساید تحت تنش کادمیوم با غلظت 50 میکرومولار باعث افزایش میزان پرولین مریم گلی ترکه ای گردید؛ به نحوی که نسبت به شاهد 09/119 درصد افزایش داشت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد کاربرد سدیم نیتروپروساید تا حد زیادی آثار منفی حاصل از تنش فلز سنگین کادمیوم را در مریم گلی ترکه ای از طریق بهبود ترکیبات بیوشیمیایی گیاه و حذف رادیکال های آزاد برطرف شد و سبب بهبود فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاهچه های آن در شرایط تنش کادمیوم گردید.

کلمات کلیدی

, پرولین, فنل کل, فلاونوئید, کربوهیدرات, مالون دی آلدئید.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1094255,
author = {بهشتی قله زو, فائزه and مقدم, محمد and سمیعی, لیلا},
title = {تاثیر SNP بر مریم گلی ترکه ای تحت تنش کادمیوم در شرایط درون شیشه},
booktitle = {کنگره بین المللی منابع طبیعی پایدار، گیاهان دارویی و تولید دانش بنیان},
year = {2023},
location = {کرج, ايران},
keywords = {پرولین، فنل کل، فلاونوئید، کربوهیدرات، مالون دی آلدئید.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر SNP بر مریم گلی ترکه ای تحت تنش کادمیوم در شرایط درون شیشه
%A بهشتی قله زو, فائزه
%A مقدم, محمد
%A سمیعی, لیلا
%J کنگره بین المللی منابع طبیعی پایدار، گیاهان دارویی و تولید دانش بنیان
%D 2023

[Download]