مهندسی متالورژی و مواد, دوره (33), شماره (2), سال (2022-3) , صفحات (1-12)

عنوان : ( بررسی رفتار خستگی کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) در سطوح تنشی مختلف )

نویسندگان: سیدعلیرضا مقدس موسوی زاده , احد ضابط , سمانه صاحبیان سقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش هدف بررسی رفتار خستگی کامپوزیت GFRP با جهت‌گیری الیاف دو جهته [0,90] تحت سطوح تنشی مختلف است. بدین منظور ابتدا آزمون کشش انجام گرفت و مقدار استحکام نهایی برابر با MPa 420 به دست آمد. سپس آزمون خستگی در 4 سطح تنش 70، 50، 42 و 35 درصد استحکام نهایی انجام شد. نتایج خستگی حاصل دارای پراکندگی مطلوبی بود و منحنی برازش شده بر روی داده‌ها نیز تطابق مناسبی داشت. در نهایت با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، چسبندگی میان الیاف و زمینه و ساختار شکست خستگی نمونه‌های 70 و 35 درصد استحکام نهایی مورد ارزیابی قرار گرفت. طبق نتایج در هر دو نمونه 70 و 35 درصد، چسبندگی میان الیاف و زمینه مطلوب نبود و جدایش الیاف از زمینه مشاهده گردید. در سطح بار 35 درصد UTS، به دلیل تضعیف پیوند میان رزین و الیاف، جدایش بین آن‌ها شدیدتر بود. همچنین در هر دو نمونه 70 و 35 درصد UTS مکانیزم بیرون‌زدگی الیاف دیده شد اما شدت آن در نمونه 35 درصد بیشتر بود. در نمونه 35 درصد، اعوجاج قابل توجهی مشاهده گردید که در نمونه 70 درصد، دیده نشده بود. از طرفی، شکست ترد زمینه در نمونه 70 درصد نسبت به 35 درصد، وضوح بیشتری داشت. این موضوع را می‌توان به افزایش نرمی زمینه در اثر اعمال بار سیکلی ربط داد.

کلمات کلیدی

کامپوزیت GFRP خستگی اپوکسی الیاف شیشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094295,
author = {مقدس موسوی زاده, سیدعلیرضا and ضابط, احد and صاحبیان سقی, سمانه},
title = {بررسی رفتار خستگی کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) در سطوح تنشی مختلف},
journal = {مهندسی متالورژی و مواد},
year = {2022},
volume = {33},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-7462},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {کامپوزیت GFRP خستگی اپوکسی الیاف شیشه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رفتار خستگی کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) در سطوح تنشی مختلف
%A مقدس موسوی زاده, سیدعلیرضا
%A ضابط, احد
%A صاحبیان سقی, سمانه
%J مهندسی متالورژی و مواد
%@ 2008-7462
%D 2022

[Download]