پژوهش در ورزش تربیتی, سال (2023-10)

عنوان : ( ارائه و اعتبارسنی الگوی راهبردی مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان )

نویسندگان: مهسا مرتضائیان , زهرا سادات میرزازاده , محمد کشتی دار , مهدی طالب پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش ارائه و اعتبارسنجی الگوی راهبردی مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان بود. روش پژوهش حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از نوع مدل یابی بوده که به روش میدانی انجام شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه ی محقق ساخته 49 سوالی دارای 9 متغیر است که روایی محتوایی و صوری آن توسط اساتید حوزه ی مدیریت ورزشی سنجیده شده و نظرات آن ها در ویرایش نهایی پرسشنامه لحاظ گردید. سنجش پایایی ابزار پرسشنامه نیز براساس آماره آلفای کرونباخ محاسبه گردید. جامعه ی آماری پژوهش شامل همه ی معلمان تربیت بدنی رسمی و پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش ایران و نمونه ی آماری 254 نفر از این افراد بودند که براساس نمونه گیری هدفمند از بین معلمان تربیت بدنی چهار استان کشور انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل استفاده گردید. داده ها با به کارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و نیز مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. مطابق یافته ها، نتایج تحلیل عاملی تاییدی از اعتبار الگوی نهایی مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان ایران حمایت نموده و نتایج حاکی از تایید مدل بود. لذا الگوی پیشنهادی از روایی مطلوبی برخوردار می باشد. براساس نتایج تحقیق مسئولان ارشد وزارت آموزش و پرورش می بایست با پیاده نمودن الگوی مدیریت استعداد ورزشی دانش آموزان به صورت گسترده در سطح کشور، منابع انسانی کارآمد و اثربخش را برای آینده ی ورزش کشور فراهم نمایند.

کلمات کلیدی

, اعتبارسنجی , مدیریت استعدادهای ورزشی, دانش آموزان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094298,
author = {مرتضائیان, مهسا and میرزازاده, زهرا سادات and کشتی دار, محمد and طالب پور, مهدی},
title = {ارائه و اعتبارسنی الگوی راهبردی مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان},
journal = {پژوهش در ورزش تربیتی},
year = {2023},
month = {October},
issn = {2538-2721},
keywords = {اعتبارسنجی -مدیریت استعدادهای ورزشی-دانش آموزان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه و اعتبارسنی الگوی راهبردی مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان
%A مرتضائیان, مهسا
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A کشتی دار, محمد
%A طالب پور, مهدی
%J پژوهش در ورزش تربیتی
%@ 2538-2721
%D 2023

[Download]