علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (53), شماره (3), سال (2022-10) , صفحات (135-152)

عنوان : ( به‌گزینی تحمل یخ‌زدگی ژنوتیپ‌های عدس با استفاده از کلروفیل فلورسانس )

نویسندگان: جعفر نباتی , احمد نظامی , سیده محبوبه میرمیران , علیرضا حسن فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط کنترل‌شده در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1397 انجام شد. عوامل مورد مطالعه شامل 20 ژنوتیپ عدس، سه دمای یخ‌زدگی (صفر، 18- وC °20-) و شش زمان اندازه‌گیری (قبل از تنش، 12، 24، 48، 72 و 96 ساعت بعد از تنش) بودند. کاهش دما از صفر به 18- و C°20-، سبب کاهش بیشینه‌ کارایی پتانسیل فتوسیستمII (F\\\'v/F\\\'m) در ژنوتیپ‌های عدس شد. کمترین میزان این شاخص در دمای 18- و C°20- به‌ترتیب 12 و 24 ساعت بعد از اعمال تنش مشاهده شد و سپس روند بازیافت در این دماها رخ داد و به‌تدریج با گذشت زمان، میزان F′v/F′m افزایش یافت، اما در دمای C°20- مقدار این شاخص به مقدار اولیه قبل از تنش نرسید. کاهش دما در تمام ژنوتیپ‌ها در تمامی دوره‌های بازیابی، سبب کاهش کارایی عملیاتی فتوسیستمII (F′q/F′m) شد. اکثر ژنوتیپ‌های مورد مطالعه با وجود کاهش ابتدایی در این شاخص، از توانایی مناسبی به‌منظور بازیابی آن در دماهای صفر و C°18- برخوردار بودند. نتایج حاصل از تجزیه خوشه‌ای و تجزیه به مؤلفه‌های اصلی (PCA) نشان داد که مؤلفه دوم، صفات درصد بقا، وزن خشک، F\\\'v، F′q/F′m و F′v/F′m را با 76/20 درصد توضیح می‌دهد. بیشتر ژنوتیپ‌های متعلق به گروه دوم شامل MLC11، MLC286، MLC407 و MLC469، در این مؤلفه قرار دارند. با توجه به بقای 100 درصدی این ژنوتیپ‌ها در دمای C°18- و پتانسیل مناسب آن‌ها به‌منظور بازیابی عوامل فلورسانس کلروفیل و رشد مجدد، استفاده از آن‌ها به‌منظور انجام مطالعات تکمیلی در کشت پاییزه در مناطق سردسیر توصیه می‌شود.

کلمات کلیدی

بازیافت بیشینه‌ کارایی پتانسیل فتوسیستم II تجزیه خوشه‌ای درصد بقا کشت پاییزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094341,
author = {نباتی, جعفر and نظامی, احمد and سیده محبوبه میرمیران and حسن فرد, علیرضا},
title = {به‌گزینی تحمل یخ‌زدگی ژنوتیپ‌های عدس با استفاده از کلروفیل فلورسانس},
journal = {علوم گیاهان زراعی ایران},
year = {2022},
volume = {53},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-4811},
pages = {135--152},
numpages = {17},
keywords = {بازیافت بیشینه‌ کارایی پتانسیل فتوسیستم II تجزیه خوشه‌ای درصد بقا کشت پاییزه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T به‌گزینی تحمل یخ‌زدگی ژنوتیپ‌های عدس با استفاده از کلروفیل فلورسانس
%A نباتی, جعفر
%A نظامی, احمد
%A سیده محبوبه میرمیران
%A حسن فرد, علیرضا
%J علوم گیاهان زراعی ایران
%@ 2008-4811
%D 2022

[Download]