مهندسی عمران امیرکبیر, سال (2022-10)

عنوان : ( شناسایی خواص فیزیکی- مکانیکی دوغاب پایه سیمانی حاوی مواد معدنی و استفاده از آن در تقویت تیرهای بتن مسلح )

نویسندگان: جواد سبزی , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش یک مطالع هی آزمایشگاهی بر روی خصوصیات دوغا بهای پایه سیمانی حاوی مواد معدنی مختلف )غبار کوره آه نگدازی، گل قرمز، پودر مرمر و پودر شیشه( م یباشد که در این دوغا بها درصدهای مختلف وزنی از مواد معدنی جایگزین بخشی از سیمان شد ه است. به منظور بررسی دقیق خصوصیات مکانیکی دوغا بها، بر روی تمامی مصالح استفاده شده آزمای شهای آنالیز شیمیایی بر اساس روش فلورسانس اشعه ایکس، تعیین اندازه ذرات توسط دستگاه آنالیز لیزری ذرات، تجزیه و تحلیل ریزساختار با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی و آزمایش طی فسنجی پراش اشعه ایکس انجام گرفت. بر روی دوغا بهای پایه سیمانی، آزمای شهای مقاومت فشاری در سنین 7، 28 و 90 روز، مقاومت کششی در سنین 7 و 28 روز، جذب آب 30 دقیق های، 24 ساعته و 72 ساعته در سن 90 روز و مقاومت در برابر سولفوریک اسید در سن 28 روز انجام شد. نتایج نشان م یدهد که استفاده از پودر مرمر برای جایگزینی بخشی از سیمان به مقدار 15 درصد، مقاومت فشاری را به مقدار قابل توجهی در سنین 7، 28 و 90 روزه افزایش م یدهد. همچنین استفاده از پودر شیشه به مقدار 5 و 15 درصد و گل قرمز به مقدار 5 درصد برای جایگزینی بخشی از سیمان منجر به افزایش مقاومت کششی م یشود. همچنین به منظور بررسی دقی قتر دوغاب پایه سیمانی در تقویت اعضای بتنی، کاربرد یکی از دوغا بها در تقویت خمشی تیرهای بتنی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور سه تیر بتن مسلح ساخته شده و تحت آزمایش خمش چهار نقط های قرار گرفتند. نتایج نشان م یدهد که ظرفیت باربری تیر تقویت شده با دوغاب پایه سیمانی مسلح به شبکه الیافی تقریباً مشابه تیر تقویت شده با چسب اپوکسی به همراه ورق CFRP بوده و تقریبا 60 درصد از تیر بدون تقویت بیشتر م یباشد. همچنین استفاده از دوغاب پایه سیمانی برای تقویت، مشکلات مربوط به چسب اپوکسی مانند عدم امکان نصب بر روی سطوح خیس و مقاومت پایین در برابر آتش سوزی را برطرف م ینماید.

کلمات کلیدی

دوغاب پایه سیمانی مواد معدنی تیر بتن مسلح تقویت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094367,
author = {سبزی, جواد and اصفهانی, محمدرضا},
title = {شناسایی خواص فیزیکی- مکانیکی دوغاب پایه سیمانی حاوی مواد معدنی و استفاده از آن در تقویت تیرهای بتن مسلح},
journal = {مهندسی عمران امیرکبیر},
year = {2022},
month = {October},
issn = {2588-297X},
keywords = {دوغاب پایه سیمانی مواد معدنی تیر بتن مسلح تقویت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی خواص فیزیکی- مکانیکی دوغاب پایه سیمانی حاوی مواد معدنی و استفاده از آن در تقویت تیرهای بتن مسلح
%A سبزی, جواد
%A اصفهانی, محمدرضا
%J مهندسی عمران امیرکبیر
%@ 2588-297X
%D 2022

[Download]