یافته های نوین زمین شناسی کاربردی, دوره (16), شماره (31), سال (2023-7) , صفحات (32-51)

عنوان : ( استفاده از رگرسیون چند متغیره برای ارزیابی تراوایی توده سنگ های ساخت گاه سد خرسان 2 با استفاده از ویژگی های سیستم ناپیوستگی )

نویسندگان: مجتبی رحیمی شهید , مهدی کرمی , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از ویژگی هایی مهم در بررسی ژیومکانیکی توده سنگ ها ارزیابی تراوایی است که از آزمون لوژون تعیین می گردد و از آن در ارزیابی تزریق پذیری ساخت گاه سد، تونل و سایر سازه های مهندسی مرتبط با آب استفاده می شود. به دلیل وجود الگوهای پیچیده ی ناپیوستگی، در صورت عدم استفاده از روش آزمایش مناسب، تعیین تراوایی توده سنگ ها دشوار است. در این پژوهش، برای تخمین تراوایی توده سنگ مدل های مختلف رگرسیون چند متغیره توسعه داده شده است. برای این منظور، از 28 داده مربوط به نتایج آزمایش لوژون، شاخص کیفی توده سنگ (RQD)، فاصله داری ناپیوستگی ها و شرایط سطح درزه (SCR) در ساخت گاه سد خرسان 2 استفاده شد. سه مدل مختلف برای تخمین تراوایی توده سنگ موردبررسی قرارگرفته است. ورودی های مدل اول RQD و SCR (مدل 1)، ورودی های مدل دوم فاصله داری ناپیوستگی و SCR (مدل 2) و ورودی های مدل سوم فاصله داری ناپیوستگی و RQD (مدل 3) است. تجزیه وتحلیل رگرسیون ساده نشان می دهد که رابطه آماری معنی داری بین مقادیر لوژون با SCR وجود ندارد. بااین حال، بین مقادیر لوژون با RQD و فاصله داری ناپیوستگی رابطه آماری معنی دار برقرار است. تجزیه وتحلیل رگرسیون چند متغیره غیرخطی برای دو متغیر مستقل و یک متغیر وابسته به دلیل روابط غیرخطی بین ورودی و خروجی انجام شد. درنهایت، اعتبارسنجی نتایج حاصله با استفاده از شاخص های آماری نشان می دهد، دقت رابطه پیشنهادی رگرسیون غیرخطی چند متغیره بین لوژون با RQD و فاصله داری ناپیوستگی بالاتر از سایر روابط است و تطابق آن با داده های واقعی بیشتر است. نتایج نشان می دهد با افزایش تعداد متغیرهای رگرسیون، دقت مقادیر لوژون پیش بینی شده افزایش می یابد و روابط تجربی با ضریب همبستگی بالاتری حاصل می شود.

کلمات کلیدی

, تراوایی توده سنگ , لوژون , رگرسیون چند متغیره , ناپیوستگی , سد خرسان 2
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094425,
author = {رحیمی شهید, مجتبی and کرمی, مهدی and لشکری پور, غلامرضا},
title = {استفاده از رگرسیون چند متغیره برای ارزیابی تراوایی توده سنگ های ساخت گاه سد خرسان 2 با استفاده از ویژگی های سیستم ناپیوستگی},
journal = {یافته های نوین زمین شناسی کاربردی},
year = {2023},
volume = {16},
number = {31},
month = {July},
issn = {2228-5873},
pages = {32--51},
numpages = {19},
keywords = {تراوایی توده سنگ ، لوژون ، رگرسیون چند متغیره ، ناپیوستگی ، سد خرسان 2},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از رگرسیون چند متغیره برای ارزیابی تراوایی توده سنگ های ساخت گاه سد خرسان 2 با استفاده از ویژگی های سیستم ناپیوستگی
%A رحیمی شهید, مجتبی
%A کرمی, مهدی
%A لشکری پور, غلامرضا
%J یافته های نوین زمین شناسی کاربردی
%@ 2228-5873
%D 2023

[Download]