اولین همایش ملی تولید مثل و نوزادان در ایران , 2023-05-03

عنوان : ( چرا بیماری ویروسی «پریتونیت عفونی گربه سانان» در بچه گربه ها و گربه های جوان زیاد است؟! ارزیابی 48 گربه دچار پلورال افیوژن و/یا ابدومینال افیوژن ارجاع شده به بیمارستان دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد (مطالعه گذشته نگر؛ 1401-1393) )

نویسندگان: امیرحسین ساقی , محمد حیدرپور , علی میرشاهی , جواد خوش نگاه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: مطالعه ی گذشته نگر حاضر با هدف بررسی علل شایع، عوامل خطر، یافته‌های بالینی و آزمایشگاهی در گربه‌های مبتلا به افیوژن جنب و / یا افیوژن شکم ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد در بازه زمانی اسفند 1393 تا تیر 1401 صورت گرفت. مواد و روش کار: با بهره گیری از داده های موجود در بیمارستان در دو شکل پرونده های رایانه ای نرم افزار اکسل و پرونده های کاغذی شرح حال بیمار، از مجموع 48 گربه‌ ی دچار افیوژن (تجمع مایع در فضای جنب یا شکم)، 13 قلاده در محدوده سنی کمتر از 7 ماه (بچه گربه) تشخیص داده شدند و مورد واکاوی قرار گرفتند. نتایج: از مجموع 13 قلاد بچه گربه، 9 قلاده مبتلا به بیماری ویروسی «پریتونیت عفونی گربه‌سانان» و 4 قلاده در گروه سایر بیماری ها (شامل بیماری قلبی، بیماری کلیوی، و افیوژن با منشأ ناشناخته بودند. در گروه گربه های دارای بیماری پریتونیت عفونی گربه سانان کمترین سن 1 ماه و درگروه سایر بیماری‎ها کمترین سن 5 ماه بود. اختلاف معنی‌داری در شاخص سن بین دو گروه (پریتونیت عفونی گربه‌سانان، سایر) دیده نشد (P>0.05). متغیرهای دما، تعداد نبض، ضربان قلب و تعداد تنفس بین دو گروه پریتونیت عفونی گربه‌سانان و سایر بیماری‌ها مقایسه شد که تفاوت معنی‌داری بین گروه‌ها مشاهده نگردید (P>0.05). آزمایش ریوالتا برای 25 قلاده (08/52 درصد) انجام شده بود. از این 25 قلاده، 22 قلاده (88 درصد) مربوط به گروه پریتونیت عفونی گربه‌سانان بود که برای تمام 22 قلاده آزمایش ریوالتا مثبت بود. در گروه سایر بیماری‌ها برای سه قلاده (07/23 درصد) آزمایش ریوالتا انجام شده بود که در هر سه قلاده منفی بود. ارزیابی گذشته نگر نوع افیوژن در چهار گربه صورت گرفت که هر چهار قلاده (100 درصد) اگزودا بود. از چهار افیوژن اگزودا، سه افیوژن به علت بیماری پریتونیت عفونی گربه‌سانان و یک افیوژن به علت پایوتوراکس است. نتیجه گیری: براساس نتایج بدست آمده از مطالعه حال حاضر مهم ترین عامل رخداد پلورال افیوژن و ابدومینال افیوژن در گربه‎ها بیماری پریتونیت عفونی گربه سانان است.

کلمات کلیدی

, پریتونیت عفونی گربه سانان, گربه, پلورال افیوژن, ابدومینال افیوژن, مطالعه گذشته نگر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1094426,
author = {ساقی, امیرحسین and حیدرپور, محمد and میرشاهی, علی and خوش نگاه, جواد},
title = {چرا بیماری ویروسی «پریتونیت عفونی گربه سانان» در بچه گربه ها و گربه های جوان زیاد است؟! ارزیابی 48 گربه دچار پلورال افیوژن و/یا ابدومینال افیوژن ارجاع شده به بیمارستان دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد (مطالعه گذشته نگر؛ 1401-1393)},
booktitle = {اولین همایش ملی تولید مثل و نوزادان در ایران},
year = {2023},
location = {شهرکرد, ايران},
keywords = {پریتونیت عفونی گربه سانان، گربه، پلورال افیوژن، ابدومینال افیوژن، مطالعه گذشته نگر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چرا بیماری ویروسی «پریتونیت عفونی گربه سانان» در بچه گربه ها و گربه های جوان زیاد است؟! ارزیابی 48 گربه دچار پلورال افیوژن و/یا ابدومینال افیوژن ارجاع شده به بیمارستان دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد (مطالعه گذشته نگر؛ 1401-1393)
%A ساقی, امیرحسین
%A حیدرپور, محمد
%A میرشاهی, علی
%A خوش نگاه, جواد
%J اولین همایش ملی تولید مثل و نوزادان در ایران
%D 2023

[Download]