اولین همایش ملی تولید مثل و نوزادان دامپزشکی , 2023-05-03

عنوان : ( مقایسه ی اثر محافظتی افزودن زرده تخم گونه های مختلف پرندگان )مرغ، اردک و غاز( بر پارمترهای حرکتی اسپرم سگ در دمای 4 درجه سانتی گراد )

نویسندگان: سمیه دست افکن برنتی , محمد عزیز زاده , پژمان میرشکرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رقیق کردن منی، یکی از روشهای ذخیرهسازی منی است. یکی از اجزا مهم رقیق کننده، زرده تخممرغ است؛ زرده از اسپرم ها در مقابل آسیب سرمایی محافظت میکند. در این مطالعه از 5 قلاده سگ بومی استفاده و منی جمعآوری شده به روش manipulation از این سگ ها به 3 نوع رقیقکننده )زرده تخممرغ، اردک و غاز( ه همراه تریس، سیتریک اسید و فروکتوز اضافه شد، سپس نمونهها در یخچال نگهداری و هر روز 10 دقیقه پس از خروج از یخچال توسط دستگاه CASA ارزیابی شدند. معیارهای مطالعه پارامترهای مربوط به حرکت مثل حرکت کل، پیشرونده، آهسته و درجا، که توسط CASA بررسی میشود، میباشد. رقیقکننده زرده تخممرغ در بیشتر این پارامترها به طور معنیداری نسبت به دو زرده دیگر، نتایج بهتری را ثبت کرد. از این مطالعه میتوان نتیجه گر فت که زرده تخممرغ نسبت به زرده تخم غاز و اردک در نگهداری اسپرم سگ در دمای 4 درجه سانتیگراد ارجحیت دارد.

کلمات کلیدی

, سگ, اسپرم, رقیق کننده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1094462,
author = {دست افکن برنتی, سمیه and عزیز زاده, محمد and میرشکرائی, پژمان},
title = {مقایسه ی اثر محافظتی افزودن زرده تخم گونه های مختلف پرندگان )مرغ، اردک و غاز( بر پارمترهای حرکتی اسپرم سگ در دمای 4 درجه سانتی گراد},
booktitle = {اولین همایش ملی تولید مثل و نوزادان دامپزشکی},
year = {2023},
location = {شهرکرد, ايران},
keywords = {سگ، اسپرم، رقیق کننده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه ی اثر محافظتی افزودن زرده تخم گونه های مختلف پرندگان )مرغ، اردک و غاز( بر پارمترهای حرکتی اسپرم سگ در دمای 4 درجه سانتی گراد
%A دست افکن برنتی, سمیه
%A عزیز زاده, محمد
%A میرشکرائی, پژمان
%J اولین همایش ملی تولید مثل و نوزادان دامپزشکی
%D 2023

[Download]