اولین همایش ملی تولید مثل و نوزادان دامپزشک ی , 2023-05-03

عنوان : ( مقایسه روش qPCR با روشهای سرولوژی و کشت جهت تشخیص بروسلوز در میشهای دارای سابقه سقط )

نویسندگان: محمدجواد امین زاده , حمیده کلاته رحمانی , خدیجه هاشمی , محمد عزیز زاده , پژمان میرشکرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بروسلوز یکی از مهم ترین بیماریهای مشترک بین انسان و دام است و بروسلا ملیتنسیس مسریترین گونه بروسلا است، که از طریق بافتهای حیوانی یا مصرف لبنیات آلوده غیر پاستوریزه میتواند انسان را آلوده کند. بروسلا ملیتنسیس میتواند موجب سقط جنین، مردهزایی و نارساییهای تولید مثلی در میش آلوده شود. نمونه شیر و خون از 100 میش دارای سابقه سقط جمعآوری و سرم میشها از نظر حضور آنتیبادی بروسلا با تست رزبنگال مودیفای شده بررسی و شیر میشها از نظر حضور باکتری با تستهای qPCR و کشت مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از تستهای qPCR و کشت به ترتیب 44 و 34 شیر مثبت و تست رزبنگال 42 سرم را مثبت تشخیص داد. حساسیت، ویژگی، قدرت پیشگوئی مثبت و منفی دیگر تستها با مبنا قرار دادن qPCR محاسبه که به ترتیب 95 ،% 100 ،% 100 % و 97 % برای رزبنگال و 77 ،% 100 ،% 100 % و 85 % برای کشت بدست آمد. با استفاده از آزمون کاپا توافق بین qPCR و سرولوژی، qPCR و کشت، سرولوژی و کشت بترتیب 959 / 0 ، 897 / 0 و 831 / 0 بدست آمد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان از qPCR بهتنهایی یا همراه با سرولوژی جهت تشخیص بروسلا در سطح گله در راستای بهبود برنامههای کنترل و پیشگیر ی استفاده کرد

کلمات کلیدی

, میش, بروسلوز, qPCR , رزبنگال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1094463,
author = {امین زاده, محمدجواد and حمیده کلاته رحمانی and هاشمی, خدیجه and عزیز زاده, محمد and میرشکرائی, پژمان},
title = {مقایسه روش qPCR با روشهای سرولوژی و کشت جهت تشخیص بروسلوز در میشهای دارای سابقه سقط},
booktitle = {اولین همایش ملی تولید مثل و نوزادان دامپزشک ی},
year = {2023},
location = {شهرکرد, ايران},
keywords = {میش، بروسلوز، qPCR ، رزبنگال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه روش qPCR با روشهای سرولوژی و کشت جهت تشخیص بروسلوز در میشهای دارای سابقه سقط
%A امین زاده, محمدجواد
%A حمیده کلاته رحمانی
%A هاشمی, خدیجه
%A عزیز زاده, محمد
%A میرشکرائی, پژمان
%J اولین همایش ملی تولید مثل و نوزادان دامپزشک ی
%D 2023

[Download]