هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران , 2020-03-12

عنوان : ( بررسی نقش میانجیگر رضایت شغلی در ارتباط با ادراک کارکنان از اقدامات مدیریت منابع انسانی و بهرهوری کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان شعبدرجه1بانک ملی در شهر مشهد) )

نویسندگان: علی ریحانی حقیقی , علی شیرازی , غلامرضا ملک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

1در اقتصاد دانش‌محور آمروزی» کارکنان سازمان به عنوان منبعی اساسی برای کسب مزیت رقابتی پایدار به شمار می‌روند.از این‌روء این تحقیق با هدف بررسی نقش واسطه ای رضایت شغلی در ارتباط بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و بهره‌وری نیروی انسانی انجام گرفت. تحقیق از نظر هدفء کاربردی و از نظر روش و ماهیت, پیمایشی بود. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل کلیه‌ی کارکنان شعب منتخب بانک ملی در شهر مشهد بود که با توجه به معلوم بودن تعداد افراد جامعه آماری» از جدول مورگان جهت برآورد حجم نمونه استفاده گردید و ۳۳۰ نفر به عنوان حجم نمونه برآورد شدند. روش گردآوری داده‌ها به دوصورت کتابخانه‌ای و میدانی و ابزار گردآوری داده‌های تحقیق، پرسشنامه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار ۶088 و ۸1008 استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که کارمندیابی و انتخاب. آرزیابی عملکرد و جبران خدمات تاثیر معناداری بر رضایت شغلی کارکنان شعب بانک ملی در مشهد دارد. همچنین کارمندیابی‌وانتخاب»آموزش‌وتوسعهء ارزیابی عملکرد و جبران خدمات تاثیر معناداری بر بهره وری کارکنان شعب بانک‌ملی در مشهد دارد. رضایت شغلی» ارتباط بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و بهره وری کارکنان شعب بانک ملی ایران در مشهد را میانجی‌گری می‌کند.

کلمات کلیدی

, رضایت شغلی, ادراک از اقدامات مدیریت منابع انسانی, بهره وری کارکنان, بانک ملی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1094480,
author = {ریحانی حقیقی, علی and شیرازی, علی and ملک زاده, غلامرضا},
title = {بررسی نقش میانجیگر رضایت شغلی در ارتباط با ادراک کارکنان از اقدامات مدیریت منابع انسانی و بهرهوری کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان شعبدرجه1بانک ملی در شهر مشهد)},
booktitle = {هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران},
year = {2020},
location = {jتهران, ايران},
keywords = {رضایت شغلی، ادراک از اقدامات مدیریت منابع انسانی، بهره وری کارکنان، بانک ملی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش میانجیگر رضایت شغلی در ارتباط با ادراک کارکنان از اقدامات مدیریت منابع انسانی و بهرهوری کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان شعبدرجه1بانک ملی در شهر مشهد)
%A ریحانی حقیقی, علی
%A شیرازی, علی
%A ملک زاده, غلامرضا
%J هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
%D 2020

[Download]