نهمین همایش ملی امنیت غذایی، ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی , 2023-05-10

عنوان : ( بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی ماندگاری میوه ها )

نویسندگان: رسول خدابخشیان کارگر , محمد صادقی مقدم , محمدرضا بیاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ژل آلوئه ورا با توانایی جهت تشکیل فیلم های نازک، شفاف، مقاوم، با نفوذ پذیری کم نسبت به اکسیژن، فقدان بو و طعم نامطلوب و وجود ترکیب های ضداکسایشی و ضدمیکروبی، گزینه مناسبی برای استفاده به عنوان پوشش خوراکی می باشد. این پوشش خوراکی منجر به کاهش از دست رفتن رطوبت، محدود کردن جذب اکسیژن، کاهش تنفس، کاهش تولید اتیلن و حفظ طعم می شود. آزمون های اندازه گیری آسکوربیک اسید، محتوای ترکیب های فنولی و فعالیت ضد رادیکالی پس از پوشش دهی و به طور متوسط 4 ،8 ،12 ،16 ،20 و 24 روز بر روی نمونه ها انجام می شود. دما و رطوبت نسبی در طول انبارش کنترل و تنظیم می گردد. نتیجه ها نشان داد که پوشش خوراکی ژل آلوئه ورا توانست روند کاهشی محتوای آسکوربیک اسید، ترکیبات فنولی و فعالیت ضد رادیکالی میوها را کنترل نماید. هم چنین تاثیر به سزایی بر حفظ ترکیب های زیست فعال میوه ها در مرحله پس از برداشت دارد. با افزایش غلظت ژل آلوئه ورا میزان pH نمونه ها روند ثابت و نزولی بسیار جزیی را طی نمودند و میزان اسیدیته قابل تیتراسیون کاهش می-یابد. در زمان انبارداری، با افزایش غلظت ژل آلوئه ورا میزان مواد جامد محلول روند نزولی دارد. هم چنین در زمان های انبارداری، با افزایش غلظت ژل آلوئه ورا میزان سفتی بافت نمونه ها روند صعودی را طی نمودند. استفاده از پوشش آلوئه ورا موجب کاهش اتـلاف وزن نمونه هـا طی دوران انبارداری شد

کلمات کلیدی

, انبار داری, پوشش, ژل آلوئه ورا, ماندگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1094489,
author = {خدابخشیان کارگر, رسول and صادقی مقدم, محمد and بیاتی, محمدرضا},
title = {بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی ماندگاری میوه ها},
booktitle = {نهمین همایش ملی امنیت غذایی، ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی},
year = {2023},
location = {تهران, ايران},
keywords = {انبار داری، پوشش، ژل آلوئه ورا، ماندگاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی ماندگاری میوه ها
%A خدابخشیان کارگر, رسول
%A صادقی مقدم, محمد
%A بیاتی, محمدرضا
%J نهمین همایش ملی امنیت غذایی، ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
%D 2023

[Download]