مطالعات راهبردی بسیج, دوره (25), شماره (5), سال (2022-9) , صفحات (153-196)

عنوان : ( تأثیراتشیوعکووید19برپساندازافراددرمشهدباتمرکزبراقتصادمقاومتی )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر , احمد سیفی , حسین مشک ابادی مهاجر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به گستردگی اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهانیپیشبینی و بحثهایی وجود دارد که وضعیت کووید19ممکن است در کشورهای با درآمد متوسط و پایینترکه سیستمهای بهداشت عمومی در آنها ضعیفتر است، بدتر باشد، بنابراین هدف اصلی مقاله بررسی آثار کووید19بر میزان پسانداز افراد است که نقش فراوانی در سرمایهگذاری و رشد اقتصادی دارد و با استفاده از ایده اقتصاد مقاومتی که اولین باردر دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری درشهریورماهسال1389مطرح گردید، به دنبال ارائه راهکاریاست تا ضمنمقاومسازی اقتصاددر برابر شوکهای شدید اقتصادی،رشد و شکوفایی کشورراتضمین نمودهو از منافع ملیدرآشفتگیهایپدید آمدهدفاعنماید. تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، پیمایشی است و از پرسشنامه بهعنوان ابزار پژوهش برای پاسخ به سؤالات مقاله استفادهشده است. پرسشنامه تحقیق بر اساس کارهای چی بوکاری و همکاران4 (2020)، کانسیم و همکاران5 (2020) و شرستا و همکاران6 (2020)، تهیه و تنظیمشده است. جامعه آماری این تحقیق را افراد ساکن در مناطق مختلف درآمدی مشهد تشکیل میدهد که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده بهصورت آنلاین جمعآوری گردید و پس از بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها و اطمیناناز ارتباط بین آنها، با استفاده از مدل رگرسیون پروبیت تأثیر عوامل جمعیت شناختی و چند متغیر دیگر از قبیلطبقه اقتصادی-اجتماعیو دریافت وام بر میزان تغییرات پسانداز بعد از دوران کرونا نسبت به قبل از آن موردسنجش قرار گرفت. نتایج پس از تحلیل رگرسیون و انجام آزمونهای استنباطی، در سطح اطمینان95درصد، حاکی از آن است که افراد با سن بالاتر و دریافتکنندگان وام،مشاغل غیر مزد و حقوقبگیر، کارکنان مستقل و افراد شاغل در بخش خصوصی، مستاجرین، پایینترینطبقه اقتصادی-اجتماعیو افراد با تحصیلات پایینتر، کاهش پسانداز بیشتری داشته- اند. همچنین در دوران کرونا، دولت کمترین و خانواده بیشترین میزان حمایت از افراد را انجام دادهاند که با بررسی معناشناسی صحیح و رعایت شرایطوالزاماتاقتصادمقاومتی میتوان با افزایش نقش حمایتگری دولت و دیگر نهادهای حامی، ضربهپذیری اقتصاد رادر مواقع بروز شوکهای خارجی افزایش داد و از بروز خسارت- های بیشتر جلوگیری به عمل آورد.

کلمات کلیدی

, کووید19, پسانداز, عوامل اقتصادی اجتماعی, اقتصاد مقاومتی, بیانات مقاممعظمرهبری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094494,
author = {سلیمی فر, مصطفی and سیفی, احمد and مشک ابادی مهاجر, حسین},
title = {تأثیراتشیوعکووید19برپساندازافراددرمشهدباتمرکزبراقتصادمقاومتی},
journal = {مطالعات راهبردی بسیج},
year = {2022},
volume = {25},
number = {5},
month = {September},
issn = {1735-501X},
pages = {153--196},
numpages = {43},
keywords = {کووید19، پسانداز، عوامل اقتصادی اجتماعی، اقتصاد مقاومتی، بیانات مقاممعظمرهبری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیراتشیوعکووید19برپساندازافراددرمشهدباتمرکزبراقتصادمقاومتی
%A سلیمی فر, مصطفی
%A سیفی, احمد
%A مشک ابادی مهاجر, حسین
%J مطالعات راهبردی بسیج
%@ 1735-501X
%D 2022

[Download]