مطالعات جغرافیایی مناطق خشک, دوره (15), شماره (52), سال (2023-6) , صفحات (50-75)

عنوان : ( امکان‌سنجی ورود گیاهان دارویی به الگوی کشت و قابلیت سنجی بر اساس منطق بولین (شهرستان چناران، استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: زری افشار , مریم قاسمی , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییر الگوی کشت محصولات زراعی آب‌بر به گیاهان دارویی، به دلیل حفظ منابع پایه محیطی و ارزش‌افزوده بالا مورد تاکید صاحب‌نظران حوزه کشاورزی و روستایی است. مطالعه حاضر به امکان‌سنجی ورود 4 گیاه دارویی کدوی پوست‌کاغذی، سیاه‌دانه، اسفرزه، زیره سبز به الگوی کشت کشاورزان شهرستان چناران می‌پردازد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی است. در این مطالعه 245 کشاورز روستایی در 16 روستا مورد مطالعه قرارگرفت. نتایج آزمون نسبت نشان داد میزان استقبال کشاورزان از ورود گیاهان دارویی به الگوی کشت پایین است به طوری که تنها 11 درصد کشاورزان، تمایل زیاد و بسیارزیاد به کشت چهار گیاه پیشنهادی داشته اند. همچنین 98 درصد کشاورزان میزان دانش فنی در زمینه کاشت، داشت، برداشت، فرآوری، نگهداری و فروش گیاهان دارویی پیشنهادی را در حد کم و بسیارکم اعلام نموده اند. مهم‌ترین دلیل عدم موفقیت کشاورزان در گذشته در زمینه ورود گیاهان دارویی به الگوی کشت شامل: 1- عدم حمایت دولت از تولید گیاهان دارویی 2- خشکسالی و 3- مشکلات مربوط به نیروی کار بوده است. استعدادسنجی اراضی کشاورزی جهت کشت گیاهان دارویی پیشنهادی به روش بولین نشان داد ازمجموع 327000 هکتار مساحت شهرستان چناران، 32 درصد برای کشت اسفرزه، 11 درصد برای کشت کدوی پوست‌کاغذی و 32 درصد برای کشت زیره سبز و سیاه‌دانه مساعد می‌باشد. مطابق نتایج یک‌سوم میانی شهرستان چناران برای کشت گیاهان دارویی موردنظر، مناسب‌تر است. از آنجاکه تولیدکنندگان گیاهان دارویی باید از بازارهای تضمین شده مطمئن باشند، لازم است با اتخاذ راهکارهای مناسب، سهم کشاورز در زنجیره ارزش بالقوه سودآور بازار افزایش یابد.

کلمات کلیدی

, تغییر الگوی کشت, گیاهان دارویی, منطق بولین, قابلیت سنجی, شهرستان چناران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094541,
author = {افشار, زری and قاسمی, مریم and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {امکان‌سنجی ورود گیاهان دارویی به الگوی کشت و قابلیت سنجی بر اساس منطق بولین (شهرستان چناران، استان خراسان رضوی)},
journal = {مطالعات جغرافیایی مناطق خشک},
year = {2023},
volume = {15},
number = {52},
month = {June},
issn = {2228-7167},
pages = {50--75},
numpages = {25},
keywords = {تغییر الگوی کشت، گیاهان دارویی، منطق بولین، قابلیت سنجی، شهرستان چناران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T امکان‌سنجی ورود گیاهان دارویی به الگوی کشت و قابلیت سنجی بر اساس منطق بولین (شهرستان چناران، استان خراسان رضوی)
%A افشار, زری
%A قاسمی, مریم
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J مطالعات جغرافیایی مناطق خشک
%@ 2228-7167
%D 2023

[Download]