کنگره بین المللی فرآورده های طبیعی شفابخش , 2023-05-10

Title : ( Galbanic acid inhibits migration and adhesion of melanoma cancer cells by repression of matrix metalloproteinases 2 and 9 activity )

Authors: Masoumeh Azad , Fatemeh Hosseini , Fatemeh Behnam Rassouli , Khadije Jamialahmadi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1094545,
author = {معصومه آزاد and فاطمه حسینی and Behnam Rassouli, Fatemeh and خدیجه جامی الاحمدی},
title = {Galbanic acid inhibits migration and adhesion of melanoma cancer cells by repression of matrix metalloproteinases 2 and 9 activity},
booktitle = {کنگره بین المللی فرآورده های طبیعی شفابخش},
year = {2023},
location = {اصفهان, IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Galbanic acid inhibits migration and adhesion of melanoma cancer cells by repression of matrix metalloproteinases 2 and 9 activity
%A معصومه آزاد
%A فاطمه حسینی
%A Behnam Rassouli, Fatemeh
%A خدیجه جامی الاحمدی
%J کنگره بین المللی فرآورده های طبیعی شفابخش
%D 2023

[Download]