مهندسی مکانیک مدرس, دوره (22), شماره (10), سال (2022-11) , صفحات (99-103)

عنوان : ( بهبود عمق ماشینکاری تخلیه الکتروشیمیایی با روش تغییر مساحت ناحیه درگیری ابزار-قطعه کار )

نویسندگان: صادق الهامی جوشقان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ماشین کاری به روش تخلیه الکتروشیمیایی رویکردی نوین در ماشین کاری مواد سخت، شکننده و نارسانای الکتریکی (نظیر شیشه و سرامیک) می باشد. ماشین کاری این نوع مواد با روش های متداول ماشین کاری که عمدتاً بر مبنای برش مکانیکی قطعه استوار هستند، به دلیل سختی و تردی بالای این قطعات، بسیار مشکل است. لذا، اخیراً توجه به ماشین کاری تخلیه الکتروشیمیایی جهت ماشین کاری این مواد، به دلیل سهولت در اجرا، هزینه ی کم و نرخ براده برداری مناسب، مورد توجه قرار گرفته است. یکی از پارامترهای خروجی بسیار مهم در این فرآیند، عمق ماشینکاری شده می باشد. در این مقاله سوراخکاری دو مرحله انجام و مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج آن با حالت سوراخ کاری معمولی در شرایط یکسان مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد روش جدید باعث افزایش عمق سوراخ شده که به ترتیب در ولتاژهای ۳۳ و ۳۸ ولت افزایش عمق در حدود ۳۶% و ۷۰% حاصل شد. همچنین، اختلاف قطر بیشتر باعث افزایش عمق سوراخ گردیده است.

کلمات کلیدی

, فرآیند تخلیه الکتروشیمیایی, میکرو سوراخکاری, عمق, منحنی جریان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094549,
author = {الهامی جوشقان, صادق},
title = {بهبود عمق ماشینکاری تخلیه الکتروشیمیایی با روش تغییر مساحت ناحیه درگیری ابزار-قطعه کار},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2022},
volume = {22},
number = {10},
month = {November},
issn = {1027-5940},
pages = {99--103},
numpages = {4},
keywords = {فرآیند تخلیه الکتروشیمیایی، میکرو سوراخکاری، عمق، منحنی جریان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهبود عمق ماشینکاری تخلیه الکتروشیمیایی با روش تغییر مساحت ناحیه درگیری ابزار-قطعه کار
%A الهامی جوشقان, صادق
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2022

[Download]