محیط زیست و توسعه, دوره (12), شماره (24), سال (2022-3) , صفحات (125-146)

عنوان : ( واکاوی تجربه های زیسته اکوتوریستها از محیط های روستایی و اثرات مثبت آن )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , امیرعلی برومند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف عمده این پژوهش، کشاندن تجربههای زیسته گردشگران از طبیعت و فضای نیمهطبیعی روستایی و اثرات مثبت آن به حوزهی دانش رسمی، کشف دادههای مهم و مقولههای جدید است. در این راستا، پژوهش حاضر بر آن است تا با تکمیل پازلی از مقولهها به فهم و تبیین کیفیت »تجربه طبیعت در فضای روستایی« و اثرات سازندهی آن در ابعاد گوناگون منجر شود. روش پژوهش حاضرکیفی است و در آن از نظریه بنیادی استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه، گردشگران مشهدی هستند که در سالهای 1931 و 1933 دست کم پنج سفرگردشگری روستایی داشته اند. برای جمع آوری اطالعات به شیوه گلوله برفی با استفاده از دو معیار »تنوع« و »رسیدن به نقطه اشباع نظری« با 01 نفر مصاحبه نیمهساختاریافته انجام گرفت. یافتههای پژوهش نشان داد گردشگران طیف متنوعی از تجربههای مستقیم طبیعت را در محیطهای طبیعی روستایی با حواس پنجگانه خود تجربه کردهاند که با تاثیرات مثبت فراوانی از جمله بهبود سالمت روحی، روانی و جسمانی، احساس لذت و عزت نفس، بروز خالقیت و نوعی حس رضایتمندی همراه بوده است. در پایان پیشنهادهایی به مسئولین ذیصالح در راستای توسعه بسترهای تجربه طبیعت و غنیسازی سفرهای گردشگری روستایی ارایه شد. همچنین، از آن جا که پژوهش حاضر تالشی در راستایتداوم گفتمانسازی آکادمیک برای توجه به اهمیت و ابعاد تجربه طبیعت، نقش و تاثیرات آن به شمار میرود، مهمترین پیشنهاد این مطالعه به پژوهشگران آتی انجام پژوهشهای کمی-کیفی و آمیخته بیشتر در این قلمروی نوپا و میانرشتهای است

کلمات کلیدی

, تجربه طبیعت, گردشگری روستایی, طبیعت روستایی, تاثیرپذیری محیطزیستی, کنشگری محیطزیستی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094551,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and برومند, امیرعلی},
title = {واکاوی تجربه های زیسته اکوتوریستها از محیط های روستایی و اثرات مثبت آن},
journal = {محیط زیست و توسعه},
year = {2022},
volume = {12},
number = {24},
month = {March},
issn = {2008-921X},
pages = {125--146},
numpages = {21},
keywords = {تجربه طبیعت، گردشگری روستایی، طبیعت روستایی، تاثیرپذیری محیطزیستی، کنشگری محیطزیستی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی تجربه های زیسته اکوتوریستها از محیط های روستایی و اثرات مثبت آن
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A برومند, امیرعلی
%J محیط زیست و توسعه
%@ 2008-921X
%D 2022

[Download]