گردشگری شهری, سال (2022-5)

عنوان : ( نیم‌رخ انگیزه‌های کششی گردشگری محلی (شهری-روستایی) در دوران همه‌گیری بیماری کرونا(SARS-CoV-2) )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , امیرعلی برومند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همهگیری ویروس کرونا (-2CoV-SARS (در سالهای 1398 تاکنون (1400)، موجـب پدیـدار شـدن شـرایطی بحرانی در عرصه جهانی شده و معادلات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی بینالمللی را دستخوش تحول کرده است. صنعت گردشگری، بهعنوان یکی از مهمترین حوزههـای تأثیرپـذیر از ایـن بحـران، براثـر محـدودیتهـا و قرنطینههای اعمالشده در ابعاد بینالمللی، ملی و محلی شرایط جدیدی را تجربه میکند که منجر به فرصـتهـا، چالشها و تهدیدهای تازهای شده است. در حال حاضر بر اثر استمرار شرایط محدودیتهای ناشی از همـهگیـری کرونا در ایران، سفرهای بین استانی محدود و ممنوع اعلامشده و در ایـن شـرایط، گردشـگری محلـی بـه عنـوان گزینهای ارزان، در دسترس و مطلوب در کانون توجه بسیاری از مردم قرارگرفتـه اسـت . هـدف پـژوهش حاضـر، بررسی انگیزههای گردشگری محلی (شهری-روستایی) در دوران همهگیری کرونا با رویکردی کیفـی، بـه کمـک روش نظریه زمینهای است. جامعـه موردمطالعـه، گردشـگران مـشهدی بودنـد کـه در سـالهـای 1398 و 1399 دستکم پنج سفر گردشگری محلی (شهری-روستایی) داشتند. حجم نمونه تحقیق با استفاده از دو معیار «تنـوع» و «رسیدن به نقطه اشباع نظری» با 44 نفر مصاحبه نیمه ساختاریافته، انجام گرفت. مصاحبهها کاملاً پیادهسـازی و سپس کدهای باز، محوری و گزینشی احصاء شد. یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که شـرایط زمینـهای کشش گردشگران به مقاصد گردشگری محلی در دوران پاندمی کرونا، \\\"دیدار اقوام و رسیدگی به امور فـردی\\\" و \\\"اسکان در اقامتگاههای بومگـردی\\\" بـوده اسـت. هـمچنـین شـرایط مداخلـهگـر عبـارت بودنـد از تجربـههـای طبیعتگردی\\\" و \\\"تجربههای روستاگردی\\\"، شـرایط علـی، \\\"اسـترس کرونـا و مـسائل بهداشـتی\\\" و \\\"بازدیـد از جاذبههای فرهنگی-تاریخی\\\"، راهبردها \\\"ساماندهی کالبدی فضاهای گردشـگری محلـی\\\"، احیـای بـومشـناختی محیطزیست\\\" و \\\"بازسازی بافت روستایی\\\" و پیامدها، \\\"تنوعبخشی به اقتصاد روستایی\\\"، \\\"حفاظت از محیطزیست روستا\\\"، \\\"هویتبخشی به کالبد روستا\\\" و \\\"آرامش و تسکین روحی، روانی و التیـام جـسمانی گردشـگران\\\" بـوده است. بر این اساس مدل پارادایمی پژوهش حاضر ارائه و پیشنهادهایی طرح شد.

کلمات کلیدی

, همهگیری ویروس کرونا, پاندمی کرونا, توسعه پایدار گردشگری, گردشگری محلی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094552,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and برومند, امیرعلی},
title = {نیم‌رخ انگیزه‌های کششی گردشگری محلی (شهری-روستایی) در دوران همه‌گیری بیماری کرونا(SARS-CoV-2)},
journal = {گردشگری شهری},
year = {2022},
month = {May},
issn = {2423-6926},
keywords = {همهگیری ویروس کرونا، پاندمی کرونا، توسعه پایدار گردشگری، گردشگری محلی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نیم‌رخ انگیزه‌های کششی گردشگری محلی (شهری-روستایی) در دوران همه‌گیری بیماری کرونا(SARS-CoV-2)
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A برومند, امیرعلی
%J گردشگری شهری
%@ 2423-6926
%D 2022

[Download]