مطالعات کشورها, سال (2023-5)

عنوان : ( تحول چرخة نظام‌مند سیاستگذاری نهاد ‌خانواده در مهوری اسلامی ایران )

نویسندگان: روح اله اسلامی شعبجره , یگانه سارانی نژاد , الهه ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در حوزة مطالعات کشوری، در مقالة حاضر پاسخ به این سؤال دنبال شده است: سیاستگذاری نهاد خانواده در جمهوری اسلامی چه تحولاتی داشته است؟ در پاسخ به این سؤال، این فرضیه مطرح است که در نظام جمهوری اسلامی در رابطه با نهاد خانواده از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون، با هدف حفظ خانوادۀ پدرسالار طراحی سیاست انجام شده است، اما در زمینۀ اجرا از سیاست‌های آرمانگرایانۀ دوران جنگ و نواصولگرایی به‌سمت سیاست‌های واقعگرایانۀ دوران اصلاحات و اعتدالگرایی حرکت شده است. در این پژوهش، از چارچوب نظری مدل سیستمی و روش تحقیق تاریخی‌ـ‌نهادگرایانه استفاده شده است. روش ابزار گردآوری داده‌ها نیز روش اسنادی‌ـ‌کاربردی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که مطالبات اقشار گوناگون جامعه باعث شده است نهاد خانواده در ورودی نظام سیاستگذاری دولت قرارگیرد. اسناد آرمانگرای زیادی با محوریت نهاد خانواده در ایران تدوین و طراحی شده است. به‌رغم تعدد این اسناد و قوانین، امروزه شاهد آن هستیم که در نظام جمهوری اسلامی در زمینۀ اجرا چندان موفق عمل نشده است.

کلمات کلیدی

تحلیل سیستمی سیاستگذاری نهاد خانواده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094553,
author = {اسلامی شعبجره, روح اله and سارانی نژاد, یگانه and ولی زاده, الهه},
title = {تحول چرخة نظام‌مند سیاستگذاری نهاد ‌خانواده در مهوری اسلامی ایران},
journal = {مطالعات کشورها},
year = {2023},
month = {May},
issn = {2980-9193},
keywords = {تحلیل سیستمی سیاستگذاری نهاد خانواده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحول چرخة نظام‌مند سیاستگذاری نهاد ‌خانواده در مهوری اسلامی ایران
%A اسلامی شعبجره, روح اله
%A سارانی نژاد, یگانه
%A ولی زاده, الهه
%J مطالعات کشورها
%@ 2980-9193
%D 2023

[Download]