حسابداری دولتی, دوره (9), شماره (2), سال (2023-3) , صفحات (41-60)

عنوان : ( مجلات تخصصی حسابداری و مالی از منظر ضوابط آیین نامه نشریات علمیِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )

نویسندگان: مصطفی قناد , ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮب ﻣﺎزار ﯾﺰدی , ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﻔﺮزاده ﺑﻨﺪری , رضا حصارزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: دانشگاهیان رشته‌های حسابداری-مالی طی سه دهه تلاش، موفق به راه‌اندازی و تصویب 31 مجله علمی در شورای ارزیابی نشریات وزارت علوم،تحقیقات وفناوری شده‌اند؛ اما پایگاه‌ها و نمایه‌های استنادی، نشان از وجود بیش از صد مجله حسابداری-مالی داخلی و نشر بیش از ده هزار مقاله توسط آنها دارد. این پژوهش با هدف بررسی اعتبار مجلات تخصصی حسابداری-مالی ازمنظرضوابط مندرج‌درآیین‌نامه نشریات علمی انجام شده است. روش: این پژوهش به روش پیمایشی- توصیفی با رویکرد ارزیابانه و علم‌سنجی انجام شده است. ابتدا محقق فهرستی مشتمل بر 20 مولفه از ضوابط ورود نشریه به فرآیند ارزیابی از منظر آیین‌نامه نشریات علمی وزارت عتف راتهیه کرده و در 16 مجله فعال که تا پایان سال 1400 در آستانه اخذ مجوز از کمیسیون ارزیابی نشریات علمی قرار دارند؛ مورد بررسی قرار داده است. یافته‌ها: 16 فصلنامۀ غیرمصوب حسابداری و مالی 186 شماره و 4306 مقاله منتشر کرده‌اند. در 30 شماره از این مجلات، در هر شماره بیش از 40 مقاله منتشر شده است. 5 مجله بیش از 85% معیارهای ورود به فرآیند ارزیابی وزارت عتف را دارند لیکن در 11 مجله بیش از هفت مولفه ضروری جهت ورود به فرآیند ارزیابی وجود ندارد که حجم بالایی از مقالات (4166 مقاله-97%) در این مجلات منتشر شده است. در یازده مجله فاقد ضوابط اولیه، 745 مرتبه چاپ دو مقاله (و بیشتر) از یک نویسنده در یک شماره مشاهده شده است. رکورد چاپ مقاله در یک شماره را مجلۀ \\\\\\\"پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری\\\\\\\" با چاپ 48 مقاله از یک نویسنده در شماره زمستان 1400 داراست.

کلمات کلیدی

مجلات معتبر حسابداری نشریات در آستانه اخذ مجوز (بی اعتبار) اخلاق پژوهش سیاست نشر ارزیابی نشریات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094561,
author = {مصطفی قناد and ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮب ﻣﺎزار ﯾﺰدی and ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﻔﺮزاده ﺑﻨﺪری and حصارزاده, رضا},
title = {مجلات تخصصی حسابداری و مالی از منظر ضوابط آیین نامه نشریات علمیِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری},
journal = {حسابداری دولتی},
year = {2023},
volume = {9},
number = {2},
month = {March},
issn = {****-0203},
pages = {41--60},
numpages = {19},
keywords = {مجلات معتبر حسابداری نشریات در آستانه اخذ مجوز (بی اعتبار) اخلاق پژوهش سیاست نشر ارزیابی نشریات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مجلات تخصصی حسابداری و مالی از منظر ضوابط آیین نامه نشریات علمیِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
%A مصطفی قناد
%A ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮب ﻣﺎزار ﯾﺰدی
%A ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﻔﺮزاده ﺑﻨﺪری
%A حصارزاده, رضا
%J حسابداری دولتی
%@ ****-0203
%D 2023

[Download]