روانشناسی, دوره (24), شماره (3), سال (2020-10) , صفحات (265-282)

عنوان : ( نقش صفات مرضی، روان بنه های ناسازگار اولیه و هیجانی در پیش بینی اختلالات شخصیت خوشة C )

نویسندگان: علیرضا گل , بهناز شیدعنبرانی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سیدسجاد نامورطباطبایی , محمد خاکشورکامه علیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مطالعه حاضر تعیین نقش صفات مرضی شخصیت، روان بنه های ناسازگار اولیه و هیجانی در پیشبینی اختلالات شخصیت خوشه C میباشد. این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی میباشد. نمونه آماری 359 نفر (230 نفر زن و 129 نفر مرد) میباشد که به صورت در دسترس از بین افراد دامنه سنی 18 تا 50 سال شهرستان مشهد انتخاب گردید. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اختلال های شخصیت، سیاهة شخصیت براساسDSM-5، پرسشنامه روان بنه های ناسازگار اولیه و مقیاس روان بنه های هیجانی لیهی بود. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که متغیرهای کنترل، خودگردانی مختل، مهارگسیختگی، بازخورد فکری، عاطفة منفی، اتفاق نظر، منطقی بودن به شکل معناداری دارای توان پیش بینی اختلال شخصیت وابسته هستند و متغیرهای کنترل، طرد و بریدگی، احساس گناه و شرم، ابراز، عاطفة منفی، ارزش های برتر و دوام به شکل معناداری دارای توان پیش بینی اختلال شخصیت اجتنابی هستند و متغیرهای عاطفه منفی، دیدگاه ساده انگارانه به هیجان، روان پریشی گرایی، ارزش های برتر، مهارگسیختگی و احساس گناه و شرم به شکل معناداری دارای توان پیش بینی اختلال شخصیت وسواسی جبری هستند. از یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که صفات مرضی شخصیت، روان بنه های ناسازگار اولیه و هیجانی در پیشبینی اختلالات شخصیت خوشه C نقش معناداری را دارد.

کلمات کلیدی

, اختلال های شخصیت, صفات مرضی شخصیت, روان بنه های ناسازگار اولیه و هیجانی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094562,
author = {گل, علیرضا and شیدعنبرانی, بهناز and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and نامورطباطبایی, سیدسجاد and خاکشورکامه علیا, محمد},
title = {نقش صفات مرضی، روان بنه های ناسازگار اولیه و هیجانی در پیش بینی اختلالات شخصیت خوشة C},
journal = {روانشناسی},
year = {2020},
volume = {24},
number = {3},
month = {October},
issn = {1880-8436},
pages = {265--282},
numpages = {17},
keywords = {اختلال های شخصیت; صفات مرضی شخصیت; روان بنه های ناسازگار اولیه و هیجانی;},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش صفات مرضی، روان بنه های ناسازگار اولیه و هیجانی در پیش بینی اختلالات شخصیت خوشة C
%A گل, علیرضا
%A شیدعنبرانی, بهناز
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A نامورطباطبایی, سیدسجاد
%A خاکشورکامه علیا, محمد
%J روانشناسی
%@ 1880-8436
%D 2020

[Download]