دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت, دوره (12), شماره (48), سال (2024-1) , صفحات (249-270)

عنوان : ( تدوین الگوی ارز شگذاری داراییهای نامشهود در شرکت های دانش بنیان )

نویسندگان: محمد کاشانی پور , محمدرضا عباس زاده , صالح عنبرانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به حرکت اقتصاد کشور به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان اهمیت ارزشیابی دارایی‌‌های نامشهود این شرکت‌ها بیش‌ازپیش نمایان گردیده است. عمدتاً پژوهش‌ها پیرامون بررسی متغیر‌‌های کمّی برای اندازه‌گیری دارایی‌‌های نامشهود و ارتباط آن‌ها با سایر متغیر‌ها انجام‌شده است و هیچ‌یک به صورت خاص در مورد اقلام صورت‌‌های مالی شرکت‌‌های دانش‌بنیان و ارائه الگویی کاربردی برای این‌گونه شرکت‌ها که در اقتصاد درحال‌توسعه هستند ارائه نشده است. پژوهش حاضر به موضوع ارائة الگویی مناسب برای ارزش‌گذاری دارایی‌‌های نامشهود در شرکت‌های دانش‌بنیان می‌پردازد. در این پژوهش به کمک مصاحبه و بر اساس تحلیل مضمون برآمده از مصاحبه با 15 نفر از متخصصان و صاحب‌نظران حوزه دارایی‌‌های نامشهود و شرکت‌های دانش‌بنیان، الگویی برای ارزش‌گذاری دارایی‌‌های نامشهود در شرکت‌های دانش‌بنیان در سال 1400 پیشنهاد شده است. در این الگوی ارزش‌گذاری دارایی‌‌های نامشهود به صورت کمی-کیفی (ترکیبی) و بر مبنای دارایی های نامشهود شناسایی شده و متغیرهای زیر شاخص قابل‌سنجش به‌دست‌آمده از مصاحبه با خبرگان مناسب به نظر می‌رسد. همچنین از پیامد‌های ارزش‌گذاری دارایی‌‌های نامشهود، استفاده به‌عنوان ورودی ارزش‌گذاری شرکت‌ها و مقاصد تأمین مالی، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ابزار مدیریتی کاربردی مورد تأیید قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, دارایی‌‌های نامشهود , ارزش‌گذاری , شرکت‌های دانش‌بنیان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094564,
author = {محمد کاشانی پور and عباس زاده, محمدرضا and صالح عنبرانی},
title = {تدوین الگوی ارز شگذاری داراییهای نامشهود در شرکت های دانش بنیان},
journal = {دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت},
year = {2024},
volume = {12},
number = {48},
month = {January},
issn = {2322-5785},
pages = {249--270},
numpages = {21},
keywords = {دارایی‌‌های نامشهود ،ارزش‌گذاری ، شرکت‌های دانش‌بنیان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تدوین الگوی ارز شگذاری داراییهای نامشهود در شرکت های دانش بنیان
%A محمد کاشانی پور
%A عباس زاده, محمدرضا
%A صالح عنبرانی
%J دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
%@ 2322-5785
%D 2024

[Download]