پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی, دوره (11), شماره (21), سال (2023-3) , صفحات (245-279)

عنوان : ( بررسی تأثیر تعدیل‌کنندگی توانایی مدیریتی بر رابطه ‌‌بین احتیاط مدیریتی و تحریف‌‌های با اهمیت )

نویسندگان: مهدی مرادی , ابوالفضل سلیمانی , اعظم پوریوسف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین احتیاط مدیریتی و تحریف‌‌های با اهمیت مبنای تعدیل گزارش حسابرسان و همچنین بررسی اثر تعدیل‌‌کنندگی توانایی مدیریتی بر این رابطه است. داده‌‌‌های به کار گرفته شده، شامل 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های 1392 تا 1398 است. برای تجزیه تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌‌ها از مدل رگرسیون لجستیک بر مبنای داده‌‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌‌های پژوهش نشان می‌‌دهد احتیاط مدیریتی بر تحریف‌‌های با اهمیت مبنای تعدیل گزارش حسابرس تأثیر مثبت دارد. این یافته نشان می‌‌دهد تأثیر مثبت اقدامات احتیاطی بر کارایی سرمایه گذاری و بهبود عملکرد شرکت‌‌ها که در تحقیقات قبلی تایید شده است، در اقتصادهای تورمی نظیر ایران، دستخوش تغییر می‌‌شود. در این شرایط، احتیاط مدیریتی کاهش قدرت خرید منابع نقدی و افزایش ارزش دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای و در نتیجه کاهش عملکرد و تمایل مدیران به تحریف صورت‌های مالی را به‌‌دنبال دارد. تحقیق حاضر همچنین نشان می‌‌دهد توانایی مدیر بر تحریف‌‌های با اهمیت مبنای تعدیل گزارش حسابرس تأثیر مثبت دارد که از دیدگاه فرصت‌طلبانه توانایی مدیر حمایت می‌‌کند. این دیدگاه کمتر در پژوهش‌‌های مرتبط مخصوصا پژوهش‌‌های داخلی مورد توجه قرار گرفته است و در نهایت تأثیر تعدیل‌‌کنندگی توانایی مدیر بر رابطه احتیاط مدیریتی و تحریف‌های با اهمیت مبنای تعدیل گزارش حسابرس مورد بررسی قرار گرفت و تایید نگردید. به عبارتی، توانایی مدیر بر تحریف‌‌های با اهمیت افشا شده در گزارش حسابرسان مستقل تأثیر مثبت دارد ولی نمی‌‌تواند رابطه احتیاط مدیریتی و تحریف‌‌های با اهمیت افشا شده را تعدیل نماید.

کلمات کلیدی

کلیدواژه‌ها احتیاط مدیریتی تحریف صورت‌‌های مالی توانایی مدیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094568,
author = {مرادی, مهدی and ابوالفضل سلیمانی and پوریوسف, اعظم},
title = {بررسی تأثیر تعدیل‌کنندگی توانایی مدیریتی بر رابطه ‌‌بین احتیاط مدیریتی و تحریف‌‌های با اهمیت},
journal = {پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی},
year = {2023},
volume = {11},
number = {21},
month = {March},
issn = {2345-3125},
pages = {245--279},
numpages = {34},
keywords = {کلیدواژه‌ها احتیاط مدیریتی تحریف صورت‌‌های مالی توانایی مدیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر تعدیل‌کنندگی توانایی مدیریتی بر رابطه ‌‌بین احتیاط مدیریتی و تحریف‌‌های با اهمیت
%A مرادی, مهدی
%A ابوالفضل سلیمانی
%A پوریوسف, اعظم
%J پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی
%@ 2345-3125
%D 2023

[Download]