قبسات, دوره (28), شماره (107), سال (2023-5) , صفحات (171-202)

عنوان : ( تحلیل انتقادی قرآنی از معاد جسمانی عنصری در نگره تفکیک )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , وحیده فخار نوغانی , مهدی جعفری فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معاد یکی از اصول اعتقادی مهم و زیربنایی در اسلام است و در مورد اقسام و کیفیت آن نظرات مختلفی ارایه‌شده‌است. مکتب تفکیک ادعا‌می‌کنند ظاهرِ آیاتی که بر: مغایرت خالق از مخلوق، داستانهای بازگشت روح به بدن عنصری، دوباره بعد از مرگ از خاک جمع‌شدن و زنده‌شدن، مثل زمین مرده زنده‌شدن، خارج‌شدن از قبر یا زمین، سیر خلقت انسان و بازگشت به بدن عنصری و بهشت و جهنم جسمانی و لواحق آن اشاره‌دارند صریحاً و نصاً با روایات ذیلشان بر معاد جسمانی عنصری محض دلالت‌می‌کنند و مخالفت با این دلالت، مخالفت با صریح و نص قرآن و سنت است. این مقاله ابتدا با ذکر ادله قرآنی تفکیکیان و سپس با تحلیل و نقد آنها بر اساس یافته‌های قرآنی همچون: تردید و عدم صراحت ظاهر بر مدعا، وجود ظواهر مخالف با مدعا و ... به این نتیجه‌ می‌رسد که ادله مورد ادعای تفکیکیان بر مواردی از قبیل رجعت به این دنیا، امکان معاد جسمانی، اصل معاد و نِمود معاد جسمانی در نشئه دنیوی نه اخروی حمل‌می‌شود که مستندات آن را باید در مقاله جستجو‌کرد.

کلمات کلیدی

, قرآن, روح, مادیّت روح, تجرّد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094580,
author = {حسینی, سیدمرتضی and فخار نوغانی, وحیده and جعفری فر, مهدی},
title = {تحلیل انتقادی قرآنی از معاد جسمانی عنصری در نگره تفکیک},
journal = {قبسات},
year = {2023},
volume = {28},
number = {107},
month = {May},
issn = {1029-4538},
pages = {171--202},
numpages = {31},
keywords = {قرآن، روح، مادیّت روح، تجرّد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل انتقادی قرآنی از معاد جسمانی عنصری در نگره تفکیک
%A حسینی, سیدمرتضی
%A فخار نوغانی, وحیده
%A جعفری فر, مهدی
%J قبسات
%@ 1029-4538
%D 2023

[Download]