ششمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی تربیت معلم , 2023-05-04

عنوان : ( تجربه زیسته معلمان پژوهنده در مساله یابی و حل مساله در فرایند اقدام پژوهی )

نویسندگان: مرتضی کرمی , متانت فرهادی لطف آبادی , مرضیه مومن ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با وجود اینکه کیفیت اقدام پژوهی به شدت تابع فرایند آن است اما پژوهشی در خصوص بررسی فرایند اقدام پژوهی صورت نپذیرفته است. در عمل می توان فرایند اقدام پژوهی را به دو مرحله مساله یابی و حل مساله تقسیم نمود، بر این اساس سوال اصلی اینست که معلمان چگونه مساله یابی و حل مساله را در فرایند اقدام پژوهی انجام می دهند؟ وهش حاضر با رویکرد کیفی و با به خدمت گرفتن روش پدیدارشناسی انجام شد. مشارکت کنندگان در این پژوهش معلمان ابتدایی ناحیه یک مشهد بودند که تجربه حضور در رویداد اقدام پژوهی را طی دو سال گذشته داشتند. از نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی با بیشنه سازی تفاوت ها برای انتخاب معلمان استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر آنست که معلمان در مساله یابی بیشتر از مشاهدات کلاسی استفاده می کنند و در موارد دیگر از طریق مصاحبه با معلمان دیگر، والدین و دانش آموزان به مساله یابی می پردازند. با این وجود برای گرداوری داده ها کانلا به شکل غیر نظامند عمل می شود و هیچ از آنها از ساخت چک لیست مشاهده یا مصاحبه برای این کار سخنی نگفتند. در بخش شناسایی راه حل معلمان کمتر به به بررسی علت مشکل پرداخته و معمولا بدون شناسایی علت اصلی به شناسایی و انتخاب راه حل مبتنی بر تجربه شخصی، مشورت با معلمان دیگر و جستجوی اطلاعات در اینترنت می پردازند. در مجموع نتایج پژوهش نشانگر آنست که معلمان شناسایی مساله و حل مساله را به شکل غیر نظامند و علمی انجام می دهند.

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1094587,
author = {کرمی, مرتضی and فرهادی لطف آبادی, متانت and مرضیه مومن},
title = {تجربه زیسته معلمان پژوهنده در مساله یابی و حل مساله در فرایند اقدام پژوهی},
booktitle = {ششمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی تربیت معلم},
year = {2023},
location = {مشهد, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تجربه زیسته معلمان پژوهنده در مساله یابی و حل مساله در فرایند اقدام پژوهی
%A کرمی, مرتضی
%A فرهادی لطف آبادی, متانت
%A مرضیه مومن
%J ششمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی تربیت معلم
%D 2023

[Download]