مدیریت شهری, شماره (69), سال (2022-12) , صفحات (41-53)

عنوان : ( فرامطالعه پژوهش های علمیِ حوزه حکمروایی شهری در ایران )

نویسندگان: ایمان قلندریان گل خطمی , سمانه سلطانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حکمروایی رویکردی است که در دهه های اخیر به مدل تحلیلی غالب در مدیریت شهری تبدیل شده است، در این رویکرد مدیریت شهری فقط در دست حاکمیت و دولت نیست بلکه تصمیم گیری و اجرا برای شهر در یک فرایند مشارکتی بین نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و نهادهای مردمی انجام می شود. به بیانی دیگر می توان گفت حکمروایی شهری فرایندی است که به حضور و ارتقاء نقش کنشگران در تصمیم گیری­ها و اداره امور شهر، ارج می نهد. از طرفی تعدد و تنوع فزاینده­ی پژوهش­های علمیِ انجام شده در این حوزه یکی از نشانه های قابل اتکا بر اهمیت این موضوع در بین محققان بوده به گونه ای که می توان با بهره­مندی از مطالعات پیشین، الگویی بومی برای حکمرانی شهری، متناسب با ارزش‌های اجتماعی و سازگار با شرایط فرهنگی و تاریخی را پیشنهاد نمود. بر این اساس پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد فرامطالعه، به بازخوانی مطالعات علمی حوزه حکمروایی شهری پرداخته است. در این پژوهش سعی شده­است علاوه بر تلفیق نتایج پژوهش­های قبلی، تامل و تعمقی بر فرآیندهای آنها نیز صورت گیرد. لذا ابتدا به توصیف مشخصات عمومی و ساختاری پژوهش های پیشین پرداخته و در ادامه چارچوب نظری و محتوایی حکمروایی شهری منطبق با الگوی پیشنهادی ساندوسکی و باروسو پیشنهاد می گردد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 75 مقاله علمی – پژوهشی با محوریت موضوعی حکمروایی شهری در بازه زمانی سالهای 1395تا 1402بوده است. با بررسی های به دست آمده از تحلیل مقالات منشر شده مشخص شد که در بسیاری از مقالات ابهامات روش شناسی وجود دارد. جریان اصلی مطالعاتی این حوزه را مقالات کمی با راهبرد پیمایشی و با بهره گیری از تحلیل های توصیفی آمار پایه و تحلیل همبستگی تشکیل داده اند. از نظر زمانی 38% مقالات بررسی شده درسال 1396 و 29% در سال 1398 منتشر شده اند. از منظر حوزه تخصصی، 58% مقالات، با مشارکت متخصصان جغرافیا و برنامه ریزی شهری و 23% مقالات توسط پژوهشگران حوزه شهرسازی تدوین شده است. بیش از 32 عنوان مجله، مقالات حوزه حکمروایی را منتشر کرده اند. مقیاس تحلیل مقالات در سطوح مختلف محله ، منطقه­ی درون شهری، شهر و کشور بوده است که از 80 % مقالات به مقیاس شهر اختصاص یافته است. از نظر محتوایی نیز به ترتیب مسئولیت و پاسخگویی، اثربخشی، مشارکت، شفافیت و حاکمیت قانون از مهمترین شاخص های مطرح شده در حوزه حکمروایی شهری می باشد.

کلمات کلیدی

, حکمروایی شهری, فرامطالعه, مقاله های فارسی, حکمرانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094730,
author = {قلندریان گل خطمی, ایمان and سلطانی, سمانه},
title = {فرامطالعه پژوهش های علمیِ حوزه حکمروایی شهری در ایران},
journal = {مدیریت شهری},
year = {2022},
number = {69},
month = {December},
issn = {1607-2227},
pages = {41--53},
numpages = {12},
keywords = {حکمروایی شهری، فرامطالعه، مقاله های فارسی، حکمرانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فرامطالعه پژوهش های علمیِ حوزه حکمروایی شهری در ایران
%A قلندریان گل خطمی, ایمان
%A سلطانی, سمانه
%J مدیریت شهری
%@ 1607-2227
%D 2022

[Download]