مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (13), شماره (1), سال (2023-5) , صفحات (71-86)

عنوان : ( ررسی عددی اثرات بکارگیری کانال انتقال جریان هوا و انحنای جانبی بدنه بر عملکرد آیرودینامیکی خودروی تار )

نویسندگان: سعید باعصمت , محمود پسندیده فرد , علیرضا تیمورتاش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه در صنعت خودروسازی، آیرودینامیک وسایل نقلیه به دلیل اثرگذاری بر مصرف سوخت، میزان کنترلپذیری و پایداری خودرو از اهمیت باالیی برخوردار است. در پژوهش حاضر به روش عددی با استفاده از نرم افزار Fluent Ansys عملکرد آیرودینامیکی خودروی تارا از طریق ایجاد کانال هوا با ابعاد و هندسههای مختلف بین پیشانی و اطراف چرخ جلو و همچنین اطراف چرخ عقب و پشت خودرو مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از اعمال تغییرات مذکور برقراری جریان میان نواحی از بدنه که اختالف فشار باالیی دارند بود که در هر دو بخش اصالح آیرودینامیک جلو و اصالح آیرودینامیک عقب موجب کاهش نیروهای آیرودینامیکی شد؛ بطوری که در بهترین مدلهای دو بخش مذکور، کاهش ضریب پسا به ترتیب به میزان 10.5% و 11/1% بود؛ همچنین تاثیر ایجاد انحنای جانبی بر بدنه نیز ایت جریان هوای جوانب به پشت خودرو بستگی دارد، با این وجود در همه حالتها ضریب پسا کاهش یافت، بطوری که برای بهترین مدل بررسی شده مقدار کاهش آن 4/7% بود. در بخش پایانی ترکیبی از بهترین روشهای بررسی شده به صورت همزمان بر روی خودرو پیادهسازی شد که بهینه ترین حالت از ترکیب تغییرات فو ق در آیرودینامیک جلو و عقب با کاهش نیروی پسا و برآ به ترتیب به میزان 16.3% و 4/1% حاصل گردید و مقدار ضریب پسا از 0.332 به 0.278رسید

کلمات کلیدی

آیرودینامیک؛ نیروی پسا؛ خودرو؛ تارا؛ عددی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094789,
author = {باعصمت, سعید and پسندیده فرد, محمود and تیمورتاش, علیرضا},
title = {ررسی عددی اثرات بکارگیری کانال انتقال جریان هوا و انحنای جانبی بدنه بر عملکرد آیرودینامیکی خودروی تار},
journal = {مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics},
year = {2023},
volume = {13},
number = {1},
month = {May},
issn = {2251-9475},
pages = {71--86},
numpages = {15},
keywords = {آیرودینامیک؛ نیروی پسا؛ خودرو؛ تارا؛ عددی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ررسی عددی اثرات بکارگیری کانال انتقال جریان هوا و انحنای جانبی بدنه بر عملکرد آیرودینامیکی خودروی تار
%A باعصمت, سعید
%A پسندیده فرد, محمود
%A تیمورتاش, علیرضا
%J مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics
%@ 2251-9475
%D 2023

[Download]