علوم زمین, ( ISI ), دوره (33), شماره (2), سال (2023-6) , صفحات (239-258)

عنوان : ( سنگ‌چینه‌نگاری و زیست‌چینه‌نگاری توالی‌های ووچیاپینگین در برش قره‌گز جنوب جلفا، شمال باختر ایران) براساس بازوپایان )

نویسندگان: پریسا محمدی , عباس قادری , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ناحیه جلفای آذربایجان یکی از مهمترین مناطق شناخته شده در حاشیه جنوبی اقیانوس پالئوتتیس است که توالی رسوبی دریایی پیوسته‌ای از گذر پرمین به تریاس را در خود جای داده است. لایه‌های جلفای پایینی و بالایی در برش چینه‌شناسی قره‌گز (جنوب جلفا) با 41 متر ستبرا، با وجود آن که دربردارنده ردیف رسوبات کامل و غنی از سنگواره‌ای در این بازه زمانی می‌باشند، تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. پژوهش حاضر به مطالعه زیای بازوپایان لایه‌های جلفا در این منطقه می‌پردازد. در این مطالعه، 11 جنس و 21 گونه از راسته‌های Athyridida، Orthotetida، Orthida، Productida، Spiriferida و Terebratulida شناسایی شده‌اند که همگی معرف ایالت زیستی کاتایسین برای این ناحیه از پالئوتتیس باختری می‌باشند. بر این اساس، چهار زیست‌پهنه مختلف شامل ‌Araxilevis intermedius Zone، Araxilevis intermedius-Permophricodothyris ovata Interval zone، Permophricodothyris ovata Zone و Transcaucasathyris araxensis Zone معرفی شده‌اند که گویای سن ووچیاپینگین برای توالی مورد مطالعه می‌باشند. این زیست‌پهنه‌ها تطابق خوبی با دیگر برش‌های چینه‌شناسی ناحیه جلفا در کوههای علی‌باشی و زال، برش دورآشام در قفقاز جنوبی، سازند همبست در ناحیه آباده و سازند نسن در البرز مرکزی نشان می‌دهند و گویای اهمیت این بازوپایان در انجام تطابق زیستی در مقیاس منطقه‌ای در بازه زمانی پرمین پسین هستند.

کلمات کلیدی

, بازوپا, پرمین, تریاس, جلفا, لوپینگین, ووچیاپینگین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094790,
author = {محمدی, پریسا and قادری, عباس and عاشوری, علیرضا},
title = {سنگ‌چینه‌نگاری و زیست‌چینه‌نگاری توالی‌های ووچیاپینگین در برش قره‌گز جنوب جلفا، شمال باختر ایران) براساس بازوپایان},
journal = {علوم زمین},
year = {2023},
volume = {33},
number = {2},
month = {June},
issn = {1023-7429},
pages = {239--258},
numpages = {19},
keywords = {بازوپا، پرمین، تریاس، جلفا، لوپینگین، ووچیاپینگین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنگ‌چینه‌نگاری و زیست‌چینه‌نگاری توالی‌های ووچیاپینگین در برش قره‌گز جنوب جلفا، شمال باختر ایران) براساس بازوپایان
%A محمدی, پریسا
%A قادری, عباس
%A عاشوری, علیرضا
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2023

[Download]