زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology, سال (2023-5)

عنوان : ( متالوژنی کانسارهای مس مانتو با نگاهی ویژه به کانسار مس نسیم، شمال غرب بردسکن، خراسان رضوی )

نویسندگان: توران رمضانی اببخش , محمدحسن کریم پور , حسین عزیزی , بهنام رحیمی , سعید سعادت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهمترین کانستارهای نوع مانتو در ناحیه کر دیلرای ستاحلی وکر دیلرای مرکزی در شتما ش تیلی واقع شتتدهاند. در ایران، کانستتارهای م نوع مانتو در زون ستتاوه- جیرفت، آتشتتفشتتانهای شتترق ایران، مجموعه آتشتفشتانی- نفوذی البرز- آذربایجان، ناحیه ستبزوار و زون ستنندج- ستیرجان گزار شتدهاند که نشتتتاندهنتده وجود توانایی قابلتوجه از این نوع کانستتتار استتتت. محدوده معدنی م نستتتیم در شما شرق ایران و در شما غرب شهرستان بردسکن واقعشده است. این کانسار بخشی از صفحه ایران مرکزی و قستمتی از زیر پهنه ستبزوار و منطقه اوریان استت. واحدهای زمینشتناس تی رخنمونیافته در مناطق مور د بررستی شتامل ستن های آتشتفشتانی اواخر ترشتیری پالئوستن- ائوستنو و ستن های رستوبی از جمله کنگلومرا و ستن آهک استت. در کانستار م نستیم، کانیستازی در یک افق خا که واحد کنگلومراستتت، ایجاد شتتده استتت. کنگلومرا از قطعههای آتشتتفشتتانی و ستتیمان کربناته و آتشتفشتانی تشتکیلشتده استت. مهمترین و اصتلیترین کانی ستولفیدی موجو د در منطقه مور د بررستی، کالکوستیت استت. دگرستانی در محدوده نستیم به دو دستته تقستیم می شتود: 1 و قبل از کانیستازی و 2 و همزمان با کانیستازی. دگرستانی قبل از کانیستازی شتامل ستلادونیت، کربناتی، ستیلیستی و پروپیلیتیک ناحیهای استت و در نوع دوم که همزمان با کانیستازی استت، مقدار جزئی کلریت، زئولیت و کلستیت ایجاد شتده استت. در این ستامانه محلو دارای شتیمی متفاوتی نستبت به ستامانههای کانیستازی دیگر مانند IOCG و ماستیوستولفید، پورفیری و ... استت؛ زیرا در این کانستار محلو کاملاً احیایی و فقیر از آهن و سیلی است.

کلمات کلیدی

کالکوسیت آندزیت معدن نسیم بردسکن منطقه اوریان زیرپهنه سبزوار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094967,
author = {رمضانی اببخش, توران and کریم پور, محمدحسن and حسین عزیزی and رحیمی, بهنام and سعید سعادت},
title = {متالوژنی کانسارهای مس مانتو با نگاهی ویژه به کانسار مس نسیم، شمال غرب بردسکن، خراسان رضوی},
journal = {زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology},
year = {2023},
month = {May},
issn = {2008-7306},
keywords = {کالکوسیت آندزیت معدن نسیم بردسکن منطقه اوریان زیرپهنه سبزوار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T متالوژنی کانسارهای مس مانتو با نگاهی ویژه به کانسار مس نسیم، شمال غرب بردسکن، خراسان رضوی
%A رمضانی اببخش, توران
%A کریم پور, محمدحسن
%A حسین عزیزی
%A رحیمی, بهنام
%A سعید سعادت
%J زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology
%@ 2008-7306
%D 2023

[Download]