پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, دوره (39), شماره (1), سال (2023-6) , صفحات (1-16)

عنوان : ( ارزیابی تغییرات کانی شناسی رسوبات متأثر از معدن مس درآلو، جنوب کرمان: کاربردی جهت مطالعات زیست محیطی )

نویسندگان: هدا باوی , سیدرضا موسوی حرمی , محمدحسین محمودی قرائی , حامد زندمقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعۀ حاضر به منظور ارزیابی آثار احتمالی معدنکاری بر کانی شناسی رسووبا،، در مدودودۀ فعالیوع معودن مول درآلوو انجوام شوده اسوع . رسوبا، متأثر از معدن درآلو به هفع سامانۀ رسوبی، شامل رسوبا، زمینۀ طبیعی منطقه، رسوبا، آبراهه ای منتهی به معدن، رسوبا، رودخانوۀ سرمشک، رسوبا، زیر دامپ سنگ باطله، رسوبا، حاوی فازهای ثانویه، رسوبا، آهن دار و رسوبا، تبخیری تقسیم موی شوود. کوانی شناسوی رسوبا، به عنوان شناسه ای برای ارزیابی آثار زیسع مدیطی معدن، در پنج گروه اصلی شامل کانی های اولیه و دگرسان نشده، کانی های کربناته، کانی های رسی، کانی های سولفاته و کانی های اکسیدی رده بندی می شود. رسوبا، در مدودودۀ عملیواتی معودن مول درآلوو بوا تنوو شودید کانی شناسی همراه اند؛ به طوری که کانی های سولفیدی، مهم ترین منشأ تولید زهواب اسویدی و کوانی هوای ثانویوه ازمملوه پیو ل، اسوتارکیع، کوپیاپیع، مگنزوکوپیاپیع و ناتروپاروسیع مهم ترین ذخایر موقتی عناصر بالقوۀ سمی و یون H+ هستند. اندلال کانی های مذکور، به ویوژه در ابتدای فصل پرباران، سبب افزایش شدید اسیدیته و غلظع عناصر بالقوۀ سمی در رواناب های سطدی خواهد شد.

کلمات کلیدی

, رسوبا, , کانی شناسی, زیسع مدیطی, معدن مل درآلو.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094998,
author = {باوی, هدا and موسوی حرمی, سیدرضا and محمودی قرائی, محمدحسین and حامد زندمقدم},
title = {ارزیابی تغییرات کانی شناسی رسوبات متأثر از معدن مس درآلو، جنوب کرمان: کاربردی جهت مطالعات زیست محیطی},
journal = {پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی},
year = {2023},
volume = {39},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-8788},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {رسوبا،، کانی شناسی، زیسع مدیطی، معدن مل درآلو.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تغییرات کانی شناسی رسوبات متأثر از معدن مس درآلو، جنوب کرمان: کاربردی جهت مطالعات زیست محیطی
%A باوی, هدا
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A حامد زندمقدم
%J پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
%@ 2008-8788
%D 2023

[Download]