اولین جشنواره و همایش ملی نخود , 2023-05-29

عنوان : ( بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی نخود (Cicer arietinum L.) تحت تاثیر کودهای مختلف و تنش خشکی در شرایط گلخانه )

نویسندگان: نیلوفر جلایری نیا , احمد نظامی , جعفر نباتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کودهای بیولوژیکی و شیمیایی بر خصوصیات فیزیولوژیکی نخود آزمایشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. تیمارهای آزمایش شامل دو سطح رطوبت (I-۸۰ ) %۸۰) و (I-۵۰) %۵۰ ظرفیت زراعی) به عنوان عامل اول و ۱۳ سطح کودهای مختلف -N )تثبیت کننده آزاد (B-N) و پتاسیم (B-K) و باکتری های حل کننده فسفات (B-P )، ترکیب آنها و رژیمهای کوددهی رایج منطقه بودند) به عنوان عامل دوم بودند. نتایج نشان داد که بیشترین فعالیت آنزیم کاتالاز (Unit .min-۱gfw ۶۳۱)، پراکسیداز (Unit. min-۱gfw ۷/۳۴) و آسکوربات پراکسیداز (Unit. min-۱gfw ۲۴/۳) در تیمار شاهد بدون کود در I-۵۰ بدست آمده است. همچنین، بیشترین میزان پرولین (mg.gfw ۳/۳۳) و فنل (mg.gfw ۴/۷۷) در تیمار F+B-NPK در I-۵۰ بدست آمد. نتایج گویای آن است که کاربرد ترکیبی کودهای زیستی و شیمیایی نسبت به استفاده تنها از کودهای شیمیایی، برتری نسبی دارد. زیرا عناصر ماکرو مانند نیتروژن، فسفر و پتاسیم به میزان کافی و به تدریجی در اختیار گیاه قرار میگیرد که باعث میشود با تامین متعادل عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و تامین انرژی کافی برای رشد و بقای گیاه از شدت تنش در گیاه بکاهد و با توجه به کاهش شدت تنش میزان فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانتی نیز کاهش پیدا کرده است.

کلمات کلیدی

, کاتالاز , آسکوربات پراکسیداز , پرولین , باکتریهای حل کننده فسفات , ظرفیت زراعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1095010,
author = {جلایری نیا, نیلوفر and نظامی, احمد and نباتی, جعفر},
title = {بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی نخود (Cicer arietinum L.) تحت تاثیر کودهای مختلف و تنش خشکی در شرایط گلخانه},
booktitle = {اولین جشنواره و همایش ملی نخود},
year = {2023},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {کاتالاز ، آسکوربات پراکسیداز ، پرولین ، باکتریهای حل کننده فسفات ، ظرفیت زراعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی نخود (Cicer arietinum L.) تحت تاثیر کودهای مختلف و تنش خشکی در شرایط گلخانه
%A جلایری نیا, نیلوفر
%A نظامی, احمد
%A نباتی, جعفر
%J اولین جشنواره و همایش ملی نخود
%D 2023

[Download]