مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی, دوره (16), شماره (1), سال (2023-7) , صفحات (1-15)

عنوان : ( اخلاق و مسئولیت اجتماعی در برنامه درسی رشته آموزش و توسعه منابع انسانی )

نویسندگان: علیه متاجی نیمور , محمدرضا آهنچیان , مرتضی کرمی , ابراهیم صالحی عمران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دف: در این پژوهش برنامه درسی رشته آموزش و توسعه منابع انسانی از منظر اخلاق و مسئولیت اجتماعی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. دو هدف در این مقاله دنبال می­شود: نخست بررسی جایگاه اخلاق و مسئولیت اجتماعی در برنامه درسی رشته آموزش و توسعه منابع انسانی و اهمیت دوره­های آموزشی اخلاق و مسئولیت اجتماعی در این رشته و دیگری برجسته کردن پتانسیل رشته آموزش و توسعه منابع انسانی برای به حداقل رساندن سوء رفتارهای اخلاقی در سازمان. مواد و روش: در این پژوهش از یک طرح کیفی و روش­ تحلیل اسناد و مصاحبه نیمه ساخت‌یافته استفاده شده است. در این مقاله سه سند/گروه برای جمع­آوری اطلاعات انتخاب شدند: 1) برنامه درسی رشته آموزش و توسعه منابع انسانی؛ 2) دانشجویان کارشناسی ارشد رشته آموزش و توسعه منابع انسانی؛ و 3) متخصصان توسعه منابع انسانی شاغل در سازمان­ها. همچنین برای انتخاب اسناد و شرکت‌کنندگان از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. بحث و نتیجه­گیری: یافته­های پژوهش نشان داد که در برنامه درسی رشته آموزش و توسعه منابع انسانی، اخلاق و مسئولیت اجتماعی موضوعات به حاشیه رانده شده­ای هستند و مغفول مانده­اند. به عبارتی، این رشته تمرکز خود را بر توسعه فردی و توسعه سازمانی معطوف کرده است. به‌رغم تأکید اندیشمندان بر نقش توسعه منابع انسانی در کمک به «توسعه افراد، سازمان‌ها، جامعه، ملت و کل بشریت» و همچنین «ارتقای سازمان و توسعه اجتماعی»، برنامه درسی رشته آموزش و توسعه منابع انسانی در ایران به این مسائل نپرداخته است. بر اساس تحلیل اطلاعات به دست آمده از دانشجویان رشته آموزش و توسعه منابع انسانی آن­ها با موضوعاتی که مسائل اخلاقی و مسئولیت اجتماعی در سازمان را دربر داشته باشد از طریق فعالیت­های فوق برنامه، و آموزش­های تکمیلی در کلاس­های درس برخورد نداشته و نسبت به این مسائل آگاه نبوده­اند. همچنین، نتایج پژوهش در نمونه سوم نشان داد که متخصصان توسعه منابع انسانی در سازمان­ها همواره با مسائل اخلاقی و اجتماعی برخورد می­کنند اما شیوه مداخله در این مسائل را نیاموخته­اند. بسیاری از برنامه­های آکادمیک توسعه منابع انسانی، استراتژی روشنی برای آموزش متخصصانی را ندارد که بتوانند با معضلات اخلاقی مقابله و با اطمینان، یک محل کار اخلاقی را مهیا کنند.

کلمات کلیدی

, اخلاق, ارزیابی برنامه درسی, رشته آموزش و توسعه منابع انسانی, مسئولیت اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095042,
author = {متاجی نیمور, علیه and آهنچیان, محمدرضا and کرمی, مرتضی and ابراهیم صالحی عمران},
title = {اخلاق و مسئولیت اجتماعی در برنامه درسی رشته آموزش و توسعه منابع انسانی},
journal = {مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی},
year = {2023},
volume = {16},
number = {1},
month = {July},
issn = {2423-5261},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {اخلاق، ارزیابی برنامه درسی، رشته آموزش و توسعه منابع انسانی، مسئولیت اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اخلاق و مسئولیت اجتماعی در برنامه درسی رشته آموزش و توسعه منابع انسانی
%A متاجی نیمور, علیه
%A آهنچیان, محمدرضا
%A کرمی, مرتضی
%A ابراهیم صالحی عمران
%J مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی
%@ 2423-5261
%D 2023

[Download]