مهندسی عمران شریف, سال (2023-6)

عنوان : ( تهیه طیف عملکرد برای طراحی دستگاه‌های سختی منفی و کاربرد آن‌ در پل‌ها تحت اثر زلزله )

نویسندگان: محمد مویزی ثانی , عباس کرم الدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در نوشتار حاضر، طیف عملکرد برای سازه‌های یک درجه آزادی برشی مجهز به دو نوع از دستگاه سختی منفی غیرفعال ارائه شده است. با استفاده از روش تحلیل تاریخچه‌ی زمانی غیرخطی برای پارامترهای مکانیکی مختلف دستگاه‌های سختی منفی، طیف عملکرد برای سازه‌های با دوره‌ی تناوب ۰٫۵ تا ۲٫۵ ثانیه برای هر دو نوع دستگاه به دست آمده است. برای انجام این کار، ۱۲ رکورد زلزله با طیف طراحی آیین‌نامه‌ی ایران (استاندارد ۲۸۰۰) انطباق داده شده‌اند. از پارامترهای نسبت نیروی تسلیم دستگاه و سازه، به نیروی تسلیم سازه و همچنین نسبت سختی دستگاه به سازه برای تهیه‌ی طیف‌های عملکرد استفاده شده است. همچنین، برای بررسی کارایی طیف عملکرد در طراحی پارامترهای دستگاه سختی منفی و آثار آن در کاهش پاسخ سازه‌ها، از سازه‌ی پل بزرگراهی معیار استفاده شده است. پارامترهای هدف به دست آمده، نشان‌دهنده‌ی نتایج مطلوب طیف عملکرد در طراحی سیستم‌های سختی منفی و کاهش پاسخ‌هاست.

کلمات کلیدی

طیف عملکرد سختی منفی پل بزرگراهی معیار کنترل غیرفعال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095180,
author = {مویزی ثانی, محمد and کرم الدین, عباس},
title = {تهیه طیف عملکرد برای طراحی دستگاه‌های سختی منفی و کاربرد آن‌ در پل‌ها تحت اثر زلزله},
journal = {مهندسی عمران شریف},
year = {2023},
month = {June},
issn = {2676-4768},
keywords = {طیف عملکرد سختی منفی پل بزرگراهی معیار کنترل غیرفعال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تهیه طیف عملکرد برای طراحی دستگاه‌های سختی منفی و کاربرد آن‌ در پل‌ها تحت اثر زلزله
%A مویزی ثانی, محمد
%A کرم الدین, عباس
%J مهندسی عمران شریف
%@ 2676-4768
%D 2023

[Download]