مهندسی عمران شریف, سال (2023-3)

عنوان : ( کنترل لرزه ای پل بزرگراه محک با بهره گیری از سیستم کنترل نیمه فعال و کنترل‌ کننده فازی خودتنظیم )

نویسندگان: سجاد ابریشمی , عباس کرم الدین , محمدرضا اکبرزاده توتونچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر، به‌منظور کنترل لرزه‌یی پل بزرگراه محک، از کنترل‌کننده‌ی انطباق‌پذیر فازی خودتنظیم (S‌T‌F‌C) و میراگرهای نیمه‌فعال M‌R استفاده شده است. کنترل‌کننده‌ی S‌T‌F‌C، با استفاده از یک ساختار دو قسمتی، مزایای سیستم‌های استنتاج فازی را با الگوریتم انطباق‌پذیر ترکیب می‌کند. ساختار خودتنظیم توانایی تنظیم برخط کنترل‌کننده را با توجه به مشخصات تحریکات لرزه‌یی و شرایط سازه‌یی به دست می‌دهد. به‌منظور افزایش کارآمدی، برخی پارامترهای کنترل‌کننده‌ی پیشنهادی توسط الگوریتم ژنتیک تنظیم می‌شود. نهایتاً کنترل‌کننده‌ی پیشنهادی تحت تحریک‌های تعیین شده برای پل محک قرار گرفته و معیارهای سنجش رفتار پل محاسبه شده است. بررسی رفتار سازه‌ی کنترل شده و مقادیر معیارهای سنجش از یک سو نشان می‌دهد که سیستم پیشنهادی، توانمندی بالایی در کاهش پاسخ‌های لرزه‌یی، به ویژه معیارهای مرتبط با خسارت، نظیر: جابه‌جایی میانه‌ی پل، تغییرشکل جداسازها و انرژی اتلافی در اعضاء سازه‌یی و از سوی دیگر، توان انطباق با شرایط مختلف لرزه‌یی را دارد.

کلمات کلیدی

کنترل لرزه‌یی کنترل نیمه‌فعال میراگر M‌R کنترل‌کننده‌ی فازی خودتنظیم کنترل‌کننده‌ی انطباق‌پذیر پل بزرگراه محک خسارت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095182,
author = {ابریشمی, سجاد and کرم الدین, عباس and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا},
title = {کنترل لرزه ای پل بزرگراه محک با بهره گیری از سیستم کنترل نیمه فعال و کنترل‌ کننده فازی خودتنظیم},
journal = {مهندسی عمران شریف},
year = {2023},
month = {March},
issn = {2676-4768},
keywords = {کنترل لرزه‌یی کنترل نیمه‌فعال میراگر M‌R کنترل‌کننده‌ی فازی خودتنظیم کنترل‌کننده‌ی انطباق‌پذیر پل بزرگراه محک خسارت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کنترل لرزه ای پل بزرگراه محک با بهره گیری از سیستم کنترل نیمه فعال و کنترل‌ کننده فازی خودتنظیم
%A ابریشمی, سجاد
%A کرم الدین, عباس
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%J مهندسی عمران شریف
%@ 2676-4768
%D 2023

[Download]