سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2017-04-09

عنوان : ( تاثیر تمرینات منتخب یوگا بر زاویه کوب و دامنه حرکتی تنه دانش آموزان مبتلا به اسکولیوز غیر ساختاری )

نویسندگان: مرضیه سدیدی , احمد ابراهیمی عطری , امیر لطافت کار , فاطمه علیرضائی نقندر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از میان اختلالات ارتوپدی تغییرات وضعیت ستون فقرات بالاترین شیوع را دارد. یکی از ناهنجاری های ستون فقرات انحراف جانبی ستون مهره هایا اسکولیوز است از جمله مهمترین علت عدم تقارن تنه محسوب می شود که همراه با چرخش مهره ها می باشد. در حال حاضر، روشها و تکنیک هایمختلفی برای اصلاح و درمان مشکلات پوسچرال مورد استفاده قرار می گیرد که از جمله این موارد می توان به روشهای درمانی فیزیوتراپی، بازآموزیپوسچرال، فیزیوتراپی و متداول ترین آن، حرکات اصلاحی است که روشی تکراری و خسته کننده به خصوص برای کودکان می باشد. از این رو ازتمرینات یوگا که علاوه بر تاثیرات مثبت در بهبود برخی بیماری ها و رفع مشکلات روحی، موجب بهبود ناهنجاری های اسکلتی می شود، مورد استقبالقرار گرفته است که در زمنه اسکولیوز غیر ساختاری بر روی کودکان تا کنون تحقیقی در ایران انجام نشده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیرتمرینات منتخب یوگا بر زاویه کوب دانش آموزان مبتلا به اسکولیوز غیر ساختاری بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود که بر روی 12 دانش آموز دختر مبتلا به اسکولیوز غیر ساختاری با میانگین سنی 0/67±11/04 سال، میانگین قد 6/67±139/6 سانتی متر، میانگین وزن 5/87±39/85 کیلوگرم، بی ام ای 25-18 و با زاویه کوب 20-10 درجه که به کانون اصلاحی شهرستان اسفراین مراجعه کرده بودند، انجام شد که به مدت 3هفته (شش جلسه در هفته) در برنامه تمرینات یوگا شرکت کردند. میزان زاویه اسکولیوز قبل و بعد تمرین به روشفتوگرامتری از نمای خلفی و به وسیله نرم افزار kinovea اندازه گیری شد. از آزمون شاپیروویلک جهت بررسی توزیع داده ها از حیث نرمال بودنیا نبودن و به منظور بررسی نتایج قبل و بعد از آزمون، از آزمون تی همبسته استفاده شد. در این تحقیق سطح معنی داری p≤0/05 در نظر گرفته شد . نتایج این پژوهش نشان دهنده کاهش معناداری بر میزان انحناء جانبی ستون فقرات پس از شرکت درتمرینات یوگا بود (p=0/001 ). براساس نتایج تحقیق حاضر می توان اظهار کرد که تمرینات یوگا بکارگرفته شده اثر بخشی مطلوبی بر انحناء جانبی ستون فقرات داشته است. بنابراین،با در نظر گرفتن شیوع این عارضه در کودکان به خصوص دانش آموزان دختران و مشکلات و عواقب جسمی ، روحی و مالی متعددی که می تواندبرای شخص مبتلا ایجاد کند، طراحی برنامه تمرینی منظم و اصولی برای تشخیص و درمان به موقع، از اهمیت بسزایی برخوردار است

کلمات کلیدی

, تمرینات یوگا , زاویه کوب , اسکولیوز غیرساختاری , دانش آموز , دامنه حرکتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1095334,
author = {سدیدی, مرضیه and ابراهیمی عطری, احمد and امیر لطافت کار and علیرضائی نقندر, فاطمه},
title = {تاثیر تمرینات منتخب یوگا بر زاویه کوب و دامنه حرکتی تنه دانش آموزان مبتلا به اسکولیوز غیر ساختاری},
booktitle = {سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2017},
location = {قائم شهر, ايران},
keywords = {تمرینات یوگا ، زاویه کوب ، اسکولیوز غیرساختاری ، دانش آموز ، دامنه حرکتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تمرینات منتخب یوگا بر زاویه کوب و دامنه حرکتی تنه دانش آموزان مبتلا به اسکولیوز غیر ساختاری
%A سدیدی, مرضیه
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A امیر لطافت کار
%A علیرضائی نقندر, فاطمه
%J سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2017

[Download]