التیام, دوره (10), شماره (1), سال (2023-8) , صفحات (110-122)

عنوان : ( درمان های نوین درماتیت آتوپیک سگ ها )

نویسندگان: جواد خوش نگاه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درماتیت آتوپیک یک بیماری پوستی شایعِ خارشدار و التهابی با زمینه ژنتیکی و دارای تظاهرات بالینی خاص است. پژوهش حاضر بـا هدف ارتقا دانش و یکپارچه سازی روشهای درمانی دامپزشکان حیوانات خانگی در ایران صورت گرفته است. این پژوهش بـه صـورت مروری ( )Reviewنگاشته شده است و اساس آن آخرین دستورالعمل به روزرسانی شده درمان درماتیت آتوپیک سـگهـا (زیـر نظـر کارگروه بیماریهای آلرژیک حیوانات- آمریکا) و نیز، جمع بندی پژوهشهای نگارنده در ده سال گذشته است. درمـان «حملـه هـای حاد درماتیت آتوپیک سگها» چهار بخش (یا مرحله) دارد؛ -1شناسایی و حذف علل ایجاد و / یا عوامل آلـرژی زای تشـدید کننـده مانند گرده افشانی گیاهان، جرب گرد و غبار (درماتوفاگوئیدس،) پـایودرم و درماتیـت مالاسـزیایی. -2درمـان ضـدمیکروبی و بهبـود بهداشت و سلامت پوست و موی حیوان (سگ) مبتلا مانند شستشو با یک شامپوی غیرتحریک کننده و ملایم. -3کاهش شدت خارش و ضایعات پوستی با تجویز دارو از جملـه، درمـان کوتـاه مـدت بـا گلوکوکورتیکوئیـدهای موضـعی یـا خـوراکی یـا اُکلاسـیتینیب یـا اینترفرونهای نوترکیب تزریقی. -4پیشگیری از عود بیماری با ایمنی درمانی توسـط آلـرژنهـای اختصاصـی و تجـویز پیشـگیرانه گلوکوکورتیکوئیدهای موضعی. همچنین، نتیجه این پژوهش مروری نشان میدهد تاکنون هیچ شاهد قطعی برای انبات کـارایی آنتـی هیستامین ها در درمان درماتیت آتوپیک فعال در سگها وجود ندارد و نیز تجویز اسیدهای چرب ضروری خوراکی بـه دلیـل طـولانی بودن زمان لازم برای هرگونه انربخشی مؤنر آنها، در درمان التهابهای «حاد» درماتیت آتوپیک مفیـد نیسـت. نتیجـه کلـی پـژوهش حاضر گویای آن است که درمان حملههای حاد درماتیت آتوپیک «چندوجهی» است و برای دستیابی قطعی یا احتمالی به انر درمـانی بهینه، باید مداخلات درمانی ترکیب شوند. لازم است پیش از طراحی یک برنامه درمانی، کیفیت زندگی سگهـا و صاحبانشـان و نیـز ترجیح نظر صاحب حیوان (در مورد نوع و شیوه درمان)، در نظر گرفته شود

کلمات کلیدی

, آتوپی, درماتیت آتوپیک, درماتیت آلرژیک, سگ, خارش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095396,
author = {خوش نگاه, جواد},
title = {درمان های نوین درماتیت آتوپیک سگ ها},
journal = {التیام},
year = {2023},
volume = {10},
number = {1},
month = {August},
issn = {2423-5695},
pages = {110--122},
numpages = {12},
keywords = {آتوپی، درماتیت آتوپیک، درماتیت آلرژیک، سگ، خارش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T درمان های نوین درماتیت آتوپیک سگ ها
%A خوش نگاه, جواد
%J التیام
%@ 2423-5695
%D 2023

[Download]