آبیاری و زهکشی ایران, دوره (14), شماره (1), سال (2020-5) , صفحات (14-23)

عنوان : ( بررسی اثر متقابل تنش های شوری و کم آبیاری بر برخی شاخص های مورفولوژیک و فیزولوژیک گیاه دارویی گل مغربی(Oenohera biennis L.) )

نویسندگان: اعظم غلامزاده آبقله , حسین انصاری , سیدمجید هاشمی نیا , مجید عزیزی ارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گل‌مغربی از جمله گیاهان دارویی است که دارای پتانسیل بالایی برای تولید اسیدگامالینولنیک است که به عنوان یک واسطه در متابولیسم بدن انسان و سنتز پروستاگلاندی‌ها ضروری می‌باشد. به منظور ارزیابی تأثیر شوری و سطوح مختلف آبیاری بر روی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی گل‌مغربی، آزمایشی گلدانی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در بهار سال 1397 در محیط ایستگاه هواشناسی دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل تیمارهای آبیاری در 4 سطح( 100، 85، 70 و 55 درصد ظرفیت زراعی) و تیمارهای شوری در 3 سطح(23/1، 4 و 8 دسی‌زیمنس بر متر) بودند. بر اساس نتایج این پژوهش، گیاه گل‌مغربی توانست تا قبل از گلدهی در تمامی سطوح، تنش‌های شوری و کم‌آبیاری را تحمل کند. ولی در مرحله گلدهی نتوانست تنش شوری در دو سطح 4 و 8 دسی‌زیمنس را تحمل کند، و از بین رفت. ارتفاع گیاه، قطر ساقه و تعداد شاخه‌های جانبی در اثر متقابل تنش‌ها، کمتر از تیمار شاهد شد، در حالی که طول و عرض برگ نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان دادند. اثر ساده کم‌آبیاری بر نشت الکترولیت در سطح 01/0، و بر کلروفیل b و کارتنویید در سطح 05/0 معنی‌دار بود. کم‌آبیاری باعث افزایش تمامی پارامترهای فیزیولوژیکی نسبت به تیمار شاهد شد.

کلمات کلیدی

تنش محیطی خشکی گل‌دهی گل‌مغربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095473,
author = {غلامزاده آبقله, اعظم and انصاری, حسین and هاشمی نیا, سیدمجید and عزیزی ارانی, مجید},
title = {بررسی اثر متقابل تنش های شوری و کم آبیاری بر برخی شاخص های مورفولوژیک و فیزولوژیک گیاه دارویی گل مغربی(Oenohera biennis L.)},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2020},
volume = {14},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-7942},
pages = {14--23},
numpages = {9},
keywords = {تنش محیطی خشکی گل‌دهی گل‌مغربی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر متقابل تنش های شوری و کم آبیاری بر برخی شاخص های مورفولوژیک و فیزولوژیک گیاه دارویی گل مغربی(Oenohera biennis L.)
%A غلامزاده آبقله, اعظم
%A انصاری, حسین
%A هاشمی نیا, سیدمجید
%A عزیزی ارانی, مجید
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2020

[Download]