مدیریت بازاریابی, دوره (18), شماره (59), سال (2023-5) , صفحات (113-128)

عنوان : ( تثیر ادراک مشتریان از مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتارهای فرانقش آن‌ها با میانجی‌گری وابستگی عاطفی به برند و تعدیل‌گری معنویت )

نویسندگان: آذر کفاش پور , قاسم اسلامی , سعادت مصطفوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علاوه بر سودآوری برای سهام‌داران، شرکت‌ها باید انتظارات کارکنان، مصرف‌کنندگان و جامعه در رابطه با ترویج رفاه و اقدامات عام‌المنفعه را نیز برآورده سازند. در این صورت، قادر خواهند بود درگیری مشتریان را بیش‌تر کنند و رفتارهای فرانقش آن‌ها را باعث شوند که موجب شکل‌گیری نگرش مثبت نسبت به شرکت و برند آن در افکار عمومی خواهد شد؛ بنابراین، تحقیق جاری به دنبال آن بود که اثر ادراک مشتریان از مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتارهای مشارکتی و شهروندی آن‌ها را با میانجی‌گری‌ وابستگی عاطفی به برند و تعدیل‌گری معنویت بررسی کند. جامعه آماری تحقیق مشتریان شرکت بیمه پاسارگاد در شهر مشهد بود که نمونه‌ای ۴۰5 نفری از آن‌ها با نمونه‌گیری در دسترس و ابزار پرسش‌نامه مطالعه شدند. نتیجه مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد که اثرات مستقیم مسئولیت اجتماعی درک شده بر رفتارهای مشارکتی و شهروندی مشتریان معنادار است. همچنین، اثرات غیرمستقیم آن از طریق وابستگی عاطفی به برند را تأیید نمود. اما تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی اثر تعدیل‌گری معنویت مشتری بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی درک شده و وابستگی عاطفی به برند را تأیید نکرد.

کلمات کلیدی

مسئولیت اجتماعی شرکت وابستگی عاطفی به برند معنویت مشتری رفتارهای فرانقش مشتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095478,
author = {کفاش پور, آذر and اسلامی, قاسم and مصطفوی, سعادت},
title = {تثیر ادراک مشتریان از مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتارهای فرانقش آن‌ها با میانجی‌گری وابستگی عاطفی به برند و تعدیل‌گری معنویت},
journal = {مدیریت بازاریابی},
year = {2023},
volume = {18},
number = {59},
month = {May},
issn = {1735-949X},
pages = {113--128},
numpages = {15},
keywords = {مسئولیت اجتماعی شرکت وابستگی عاطفی به برند معنویت مشتری رفتارهای فرانقش مشتری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تثیر ادراک مشتریان از مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتارهای فرانقش آن‌ها با میانجی‌گری وابستگی عاطفی به برند و تعدیل‌گری معنویت
%A کفاش پور, آذر
%A اسلامی, قاسم
%A مصطفوی, سعادت
%J مدیریت بازاریابی
%@ 1735-949X
%D 2023

[Download]