رفاه اجتماعی, دوره (23), شماره (89), سال (2023-8) , صفحات (9-44)

عنوان : ( رابطه بیکاری، تورم و مشارکت زنان در بازار کار با روند طلاق در ایران )

نویسندگان: حسن اعمی بنده قرایی , سید محمد سیدی , حامد مختاری ترشیزی , نرگس صالح نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: کاهش نرخ ازدواج و افزایش طلاق از تغییرات چند دهه اخیر در چارچوب خانواده‌ها هستند. طلاق یکی از آسیب‌های جدی تغییر نهاد خانواده است که معضلات متعددی را به همراه دارد. وضعیت اقتصادی یکی از عوامل تاثیرگذار بر روند طلاق است زیرا نابسامانی‌های اقتصادی سبب نزاع و درگیری بین زوجین می‌شود. وضعیت اجتماعی، فرهنگی وغیره دیگر عوامل موثر هستند. وضعیت نامطلوب متغیر‌های کلان اقتصاد و افزایش قابل توجه آمار طلاق در ایران نشان دهنده از وجود رابطه مستقیم بین متغیرهای کلان اقتصادی و طلاق است. بنابراین رابطه مستقیم بین بٌعد اقتصادی و طلاق، بررسی اثر شاخص‌های کلان اقتصادی بر طلاق را مهم و ضروری می‌کند. روش: از روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای برای بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر روند طلاق در ایران (1400-1370) استفاده شده است. آزمون اریب همزمانی و آزمون قطری بودن فرم سیستمی معادلات تصریح شده را تایید و معادلات بیش از حد مشخص هستند. یافته‌ها: بین بیکاری، تورم، مشارکت زنان و طلاق رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. همچنین بین دو متغیر نرخ مشارکت زنان و میانگین سن زنان در ازدواج اول رابطه مثبت ولی بین اختلاف سنی شریک زندگی در ازدواج اول با میانگین سن زنان رابطه منفی و معنی‌دار وجود دارد. بحث: اقتصاد عامل تاثیرگذار بر تصمیم زوجین به طلاق است. لذا برای کاهش نرخ طلاق باید وضعیت نامطلوب متغیرهای اقتصادی بهبود یابد. نرخ مشارک زنان بیشترین عامل تاثیرگذار بر افزایش طلاق است؛ باید توجه داشت بخش از آن به دلیل زمینه قبلی است، یعنی زوجین تصمیم به طلاق داشته‌اند، ولی عدم استقلال زنان مانع برای جدایی بوده که با اشتغال زن، نهایتاً طلاق به سرانجام رسیده است.

کلمات کلیدی

, بیکاری, تورم, نرخ طلاق, نرخ مشارکت زنان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095540,
author = {حسن اعمی بنده قرایی and سید محمد سیدی and مختاری ترشیزی, حامد and صالح نیا, نرگس},
title = {رابطه بیکاری، تورم و مشارکت زنان در بازار کار با روند طلاق در ایران},
journal = {رفاه اجتماعی},
year = {2023},
volume = {23},
number = {89},
month = {August},
issn = {1735-8191},
pages = {9--44},
numpages = {35},
keywords = {بیکاری، تورم، نرخ طلاق، نرخ مشارکت زنان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه بیکاری، تورم و مشارکت زنان در بازار کار با روند طلاق در ایران
%A حسن اعمی بنده قرایی
%A سید محمد سیدی
%A مختاری ترشیزی, حامد
%A صالح نیا, نرگس
%J رفاه اجتماعی
%@ 1735-8191
%D 2023

[Download]