دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار , 2023-08-16

عنوان : ( بررسی اثر عوامل شرکتی مؤثر بر ارزش ویژه برند )

نویسندگان: رضا لطفی , آذر کفاش پور , منیژه لطفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده ارزش ویژه برند به‌عنوان یک دارایی نامشهود قابل ارزش‌گذاری نقش مهمی در توسعه سبد دارایی‌های کسب‌وکار به‌ویژه بنگاه‌های اقتصادی فعال در بورس اوراق بهادار دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر سه عامل هزینه‌های بازاریابی، عمر شرکت و عمر برند بر ارزش ویژه برند شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران بوده است. حجم نمونه در این مطالعه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 37 شرکت گردید. کلیه داده‌های پژوهش از جنس کمی بوده و از طریق گزارش‌های عملکرد منتشر شده در سامانه کدال و سایر بانک‌های اطلاعاتی وابسته به بورس اوراق بهادار جمع‌آوری، خلاصه و طبقه‌بندی شدند. با توجه به ماهیت داده‌های مطالعه از روش داده‌های تابلویی، مدل رگرسیون مناسب تخمین زده شد، سپس با استفاده از نرم افزارهای SPSS، Eviews و SATA تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها انجام گردید. نتایج مطالعه نشان داد بین هزینه های بازاریابی و ارزش ویژه برند رابطه معناداری وجود ندارد اما رابطه بین عمر شرکت و ارزش ویژه برند مثبت و معنادار است. همچنین، رابطه بین عمر برند و ارزش ویژه برند به‌صورت منفی و معنادار تأیید گردید. نتایج این مطالعه به شرکت‌های بزرگ فعال در بورس اوراق بهادر پیشنهاد می‌کند در تدوین استراتژی‌های بازاریابی خود تجدید نظر نموده و نیز در نحوه تخصیص بودجه به فعالیت‌های بازاریابی و برندسازی کنترل بیشتری اعمال نمایند.

کلمات کلیدی

, رزش ویژه برند, بورس اوراق بهادار, هزینه‌های بازاریابی, عمر شرکت, عمر برند.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1095564,
author = {رضا لطفی and کفاش پور, آذر and منیژه لطفی},
title = {بررسی اثر عوامل شرکتی مؤثر بر ارزش ویژه برند},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار},
year = {2023},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رزش ویژه برند، بورس اوراق بهادار، هزینه‌های بازاریابی، عمر شرکت، عمر برند.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر عوامل شرکتی مؤثر بر ارزش ویژه برند
%A رضا لطفی
%A کفاش پور, آذر
%A منیژه لطفی
%J دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار
%D 2023

[Download]