پژوهش های بالینی دامپزشکی, دوره (10), شماره (1), سال (2019-9) , صفحات (107-122)

عنوان : ( کنترل بیماری های کرمی در اسب: دیدگاه‎های تازه )

نویسندگان: کامران شریفی , رامین مرادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رویکرد سنتی در برنامه های کنترلی انگل ها با تمرکز بر استفاده از داروی های ضد کرم با فواصل مناسب معطوف بوده است. به دلیل تکیه بر داروهای ضد کرم توجه کافی به تقابل انگل با میزبان و همچنین محیط صورت نمیگیرد. زیرا که به نظر مالکان میرسد نیازی به تخصص دامپزشکان برای کنترل انگل ها نمی باشد و این داروها به آسانی در دسترس پرورش دهندگان قرار داده شده است (7). با این حال، گزارش هایی از ایجاد مقاومت به داروهای ضد کرم و همچنین سناریوهای جدیدی از آلودگی های انگلی در سرتاسر دنیا به وجود آمده است. در کنار این ها توجه به کنترل بیماری های انگلی و تحقیقات جهت معرفی داروهای جدید کاهش پیدا کرده است. دامپزشکان در حال حاضر جهت دوری از کنترل انگل ها و همچنین تعویض روش های سنتی داروهای ضد کرم نیاز به باز آموزی اطلاعات خود دارند. استراتژی های مدیریتی یکپارچه که شامل ترکیبی از استفاده انتخابی1ازداروهای ضد کرمی، بهبود سطح ایمنی دام در مقابل عفونت های انگلی و مدیریت محیط جهت طراحی برنامه های مناسب کنترلی انگل به طور فزاینده ای اهمیت پیدا کرده است. به طور گسترده ای اثرات عفونت های انگلی بین مناطق جغرافیایی و سیستم های مدیریتی متفاوت میباشد. خط مشی های عمومی به منظور کنترل انگلها همیشه منتشر و توصیه میشود،اما مصلحت در آن است که در کاربرد هر یک از آن روش ها انعطاف داشت.مناسب ترین برنامه های ضد انگل آن هایی است که بر اساس اهداف تولید کننده، همچنین هزینه ها و بازدهی درمان طراحی شده اند. سایر مولفه هایی که باید در نظر گرفته شود شامل محیط، تغییرات آب و هوا و جغرافیای محل میباشد. از مهمترین بخش های طراحی برنامه های کنترلی ضد انگل آگاهی از کنش بین انگل با میزبان و محیط می باشد.

کلمات کلیدی

, Equine helmenthiasis, Refugia, Anhtehelminthic resistance, Control of worm infestations
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095565,
author = {شریفی, کامران and مرادی, رامین},
title = {کنترل بیماری های کرمی در اسب: دیدگاه‎های تازه},
journal = {پژوهش های بالینی دامپزشکی},
year = {2019},
volume = {10},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-8159},
pages = {107--122},
numpages = {15},
keywords = {Equine helmenthiasis; Refugia; Anhtehelminthic resistance; Control of worm infestations},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کنترل بیماری های کرمی در اسب: دیدگاه‎های تازه
%A شریفی, کامران
%A مرادی, رامین
%J پژوهش های بالینی دامپزشکی
%@ 2008-8159
%D 2019

[Download]